Arkivbildare: Lunds stads skolarkiv. Kommunala mellanskolan

Grunduppgifter

Lunds stads skolarkiv. Kommunala mellanskolan
Lunds kommunala mellanskola
333
1926 - 1950
Lund
  • 128100005 Lunds stad 1863-1966
LUNDS STAD. KOMMUNALA MELLANSKOLAN Den 19 mars 1926 beslöt stadsfullmäktige på hemställan av skolstyrelsen, att den allmänna fyrklassiga högre folkskolan från och med höstterminen 1926 skulle ombildas till en kommunal mellanskola, samt åtog sig att ansvara för skolans bestånd och besluta om dess ekonomiska förhållande. Den 28 maj 1926 bestämde stadsfullmäktige för sin del att denna förändring i skolform skulle äga rum redan den 1 juli 1926, och den 25 juni 1926 förklarade Kungl. Maj:t skolan erkänd som kommunal mellanskola från och med 1 juli 1926 och fastställde reglemente för skolan. Sedan Lilla Råby skola sommaren 1926 undergått om- och tillbyggnad övertog Kommunala mellanskolan ensam de lokaler som förut innehafts av bägge högre folkskolorna. Från och med år 1927 överlämnade stadsfullmäktige skolbyggnaden med inventarier till förvaltning av Kommunala mellanskolans styrelse. Skolan hade dittills förhyrts av Lunds stads folkskolor. Den kommunala mellanskolan byggde på folkskolans sjätte klass och ledde på fyra år till realexamen. Från tredje klassen kunde elev övergå till första ringen av fyraårigt gymnasium utan särskild prövning. Sedan 1932 års riksdag fastställt att gymnasiet vid högre allmänna läroverket i Lund skulle ombildas till samgymnasium men realskolan fortfarande vara avsedd endast för gossar, beslöt stadsfullmäktige i Lund den 25 november 1932 efter utredning av en därför tillsatt kommitté att inrätta en kommunal flickskola genom ombildning av stadens båda privata flickskolor samt tillsatte en interimsstyrelse för skolan. Efter hemställan av denna styrelse fastställde Kungl. Maj:t den 2 juni 1933 reglemente för skolan och förklarade den erkänd såsom kommunal flickskola från och med 1 juli 1933. Genom beslut den 21 juli 1933 fastställde Kungl. Maj:t sådant tillägg till reglementet att den kommunala flickskolan och den kommunala mellanskolan i Lund skulle ha gemensam styrelse och rektor. Den 4 augusti 1933 valde stadsfullmäktige den gemensamma styrelsen för de båda skolorna, vilka vid läsårets början inflyttade i den fastighet som disponerats av Lunds fullständiga läroverk för flickor och som staden inköpt av Läroverksföreningens i Lund byggnadsaktiebolag. Flickläroverkets byggnad låg i hörnet av Karl XI gatan och S:t Laurentiigatan, på en tomt som skänkts av professorn August Quennerstedt och hans maka. Ritningarna till denna högst tidstypiska byggnad levererades av arkitektfirman Hagström och Ekman i Stockholm. Efter Elisabeth Lindberg, som var flickläroverkets sista föreståndare 1905-1937, kallades skolan vanligen Lindebergska skolan, ett namn som 1963 blev officiellt. Från och med läsåret 1947-1948 skedde en successiv avveckling av den kommunala mellanskolan. Denna ombildades till samrealskola från och med den 1 juli 1947 enligt Kungl. Maj:ts beslut den 30 juni 1947 och den 12 december 1947 så att ombildningen var helt genomförd den 1 juli 1950. Rektor var: F. L. Sigfrid Sjöberg 1926-1950 Styrelseordförande var: G. W. Lindeberg 1926-1933 Riksdagsman T. Erlander 1933-1937 Docent J. Elovson 1937-1950 Inspektorer var: Professor H. Nelson 1926-1933 Professor Y. Brilioth 1933-1938 Professor A. Nygren 1938-1942 Professor A. Wifstrand 1942-1950 Några historiska årtal: 1842: Folkskolan införs. Skolplikten gäller först 1882 från 6 år till 14 års ålder. 1859: Kvinnor får tillträde till läraryrket. 1881: Förbud för barn under 12 år att arbeta i ”fabrik, hantverk eller annan hantering”. 1882: Ny folkskolestadga som fastställer skolåldern till 7-14 år. 1900: Ny normalplan för folkskolan. Tre skolformer: småskola, folkskola och mindre folkskola. 1909: Kommunala mellanskolan inrättas: En fyraårig ”realskola” byggd på sexårig folkskola. 1936: Riksdagsbeslut om obligatorisk 7-årig folkskola för alla i landet. 1946: Skolmåltider för alla införs kommunvis 1946-1963. 1962: Riksdagsbeslut om nioårig grundskola (låg-, mellan-, högstadium). Ny läroplan. 1991: Skolan kommunaliseras. Kommunerna får nu det fulla ansvaret för den ekonomiska styrningen och för genomförandet av skolornas verksamhet. 1992: Friskolereformen genomförs, vilket innebär fritt skolval och ett införande av skolpengen. Källa: Skolmuseet

Placering

199

Länkar

Det finns inga länkar