Arkivbildare: Lunds stads skolarkiv. Kommunala flickskolan

Grunduppgifter

Lunds stads skolarkiv. Kommunala flickskolan
332
1933 - 1964
Lund
  • 128100005 Lunds stad 1863-1966
LUNDS STAD. KOMMUNALA FLICKSKOLAN Med anledning av att gymnasieavdelningarna vid Katedralskolan och Privata Elementarskolan skulle ombildas till samgymnasier, beslöt Lunds stadsfullmäktige den 25/11 1932 att stadens båda högre privata flickskolor; Fullständiga läroverket för flickor/ Lindebergska skolan och Högre elementarskolan för flickor/ Anna Rönströms skola, skulle ombildas till en kommunal flickskola. Denna erhöll 1933 reglemente av Kunglig Maj:t och förklarades vara en erkänd kommunal flickskola. Skolan trädde i verksamhet HT 1933 och erhöll enligt Kungl Maj:ts beslut samma rektor och styrelse som kommunala mellanskolan (1947-1950 ombildad till statlig samrealskola). De båda skolorna övertog 1933 flickläroverkets byggnad vid Sankt Laurentiigatan 1. Skolan erbjöd en sjuårig lärokurs som byggde på från folkskolans fjärde klass. Under läsåren 1933/34-1937/38 SAMT 1957/58-1963/64 anordnades dessutom undervisning av en sexårig lärokurs byggandes på folkskolans sjätte klass i vissa klasser. Under läsåren 1934/35-1935/36, 1937/38-1938/39, 1940/41-1944/45 och 1946/47-1947/48 var de två högsta klasserna uppdelade på en teoretisk och en praktisk linje. Under övriga läsår förekom endast teoretisk linje, som i sin tur var fr. o m läsåret 1955/56 uppdelad på humanistisk linje, allmän linje och reallinje. Avgångsbetyg från teoretisk linje medförde s.k. normalskolekompetens. Övergång till första ringen på fyraårigt gymnasium kunde ske efter femte klass i den sjuåriga studiegången resp. fjärde klass i den sexåriga. T o m läsåret 1935/36 var även övergång till första ringen av treårigt gymnasium efter 6:7 respektive 5:6 möjlig. Under 1930- och 40-talen höll sig antalet elever kring 300. Ett maximum nåddes läsåret 1948/49 med 351 inskrivna elever. Under 1950-talet minskade elevantalet och var 1956/57 nere i 180. 17 april 1957 beslöt Kungl. Maj:t att Kommunala flickskolan skulle avvecklas. På grund härav gjordes HT 1957 och HT 1958 endast intagning till första klass i den sexåriga lärokursen, och fr. o m 1959 gjordes inga nya intagningar till första klass. Den sista klassen gick ut VT 1964, varefter skolans verksamhet upphörde. Under samma period avvecklades även samrealskolan och skolhuset övertogs från 1959 successivt av enhetsskolans, sedermera grundskolans högstadium. I samband med övergången till de nya skolformerna erhöll skolan officiellt namnet Lindebergska skolan. Den för flickskolan och samrealskolan gemensamma styrelsen upphörde 1958. Under avvecklingsperioden styrdes skolorna av Lunds skolstyrelse. Till följd av sitt ursprung förvaltade Kommunala flickskolan traditionerna från de privata högre flickskolorna i Lund, bl. a firades "Skolans dag" den 7 oktober eftersom flickläroverkets föregångare, den Eggertska skolan börjat sin verksamhet den 7 oktober 1850. I arkivet ingår tre högtidstal, som har hållits på denna dag och som innehåller ett flertal skolhistoriska notiser, se volym F4:1. Särskilt bör framhållas rektor Sjöbergs tal vid hundraårsfesten den 7 oktober 1950. Rektorer: Fil lic lektor S Sjöberg 1933-1959 Teol kand adjunkt F Beckman 1959-1964 Styrelseordf: Riksdagsman Tage Erlander 1933-1937 Docent H Elovson 1937-1958 Inspektorer: Professor Y Brilioth 1933-1938 Professor A Nygren 1938-1942 Professor A Wifstrand 1942-1958 Några historiska årtal 1842: Folkskolan införs. Skolplikten gäller först 1882 från 6 år till 14 års ålder. 1859: Kvinnor får tillträde till läraryrket. 1881: Förbud för barn under 12 år att arbeta i ”fabrik, hantverk eller annan hantering”. 1882: Ny folkskolestadga som fastställer skolåldern till 7-14 år. 1900: Ny normalplan för folkskolan. Tre skolformer: småskola, folkskola och mindre folkskola. 1909: Kommunala mellanskolan inrättas: En fyraårig ”realskola” byggd på sexårig folkskola. 1936: Riksdagsbeslut om obligatorisk 7-årig folkskola för alla i landet. 1946: Skolmåltider för alla införs kommunvis 1946-1963. 1962: Riksdagsbeslut om nioårig grundskola (låg-, mellan-, högstadium). Ny läroplan. 1991: Skolan kommunaliseras. Kommunerna får nu det fulla ansvaret för den ekonomiska styrningen och för genomförandet av skolornas verksamhet. 1992: Friskolereformen genomförs, vilket innebär fritt skolval och ett införande av skolpengen. Källa: Skolmuseet

Placering

84

Länkar

Det finns inga länkar