Arkivbildare: Lunds stads skolarkiv. Högre folkskolan

Grunduppgifter

Lunds stads skolarkiv. Högre folkskolan
331
1912 - 1950
Lund
  • 128100005 Lunds stad 1863-1966
LUNDS STAD. HÖGRE FOLKSKOLAN Den 15 december 1911 fastställde Kungl. Maj: t reglementen för Lunds högre folkskolor, vilka trädde i kraft 1912 och omfattade en ettårig och en tvåårig linje. De högre folkskolorna avsåg att bereda elever som genomgått folkskolan eller på annat sätt vunnit motsvarande kunskaper, tillfälle att inhämta ett högre mått av allmänt medborgerlig och praktisk bildning, utan att lärjungarna därigenom skulle dras från sina vanliga levnads- förhållanden eller nödig övning för duglighet och härdighet vid arbete. Skolornas styrelse skulle utgöras av folkskolestyrelsen. Undervisningsämnena var kristendomskunskap, svenska språket, tyska språket, matematik, historia med stats- och kommunalförfattning, geografi, naturkunnighet med hälsolära, bokföring, teckning, sång, gymnastik, slöjd samt för flickorna även huslig ekonomi. Läsåret 1913/14 tillkom en tredje årskurs. Läsåret 1920/21 indrogs den ettåriga linjen och fr. o m detta läsår omfattade Lunds högre folkskolor en allmän fyrårig och en två-årig linje med handelsundervisning. Den allmänna högre folkskolan och den yrkesbestämda högre folkskolan stod under samma styrelse med samma rektor. Den 8 januari 1921 ägde det första styrelsesammanträdet rum. Handelsundervisningen blev den 14 juli 1922 av Kungl. Maj:t erkänd som yrkesbestämd fr. o m läsåret 1922/23 och den allmänna fyråriga avdelningen övergick läsåret 1926/27 till kommunala mellanskolan, sedermera till statlig samrealskola. Lunds högre folkskola fortsatte som tvåårig yrkesbestämd till läsåret 1939/40, då den ombildades till treårig. Läsåret 1947/48 tillkom en fyraårig linje och den treåriga linjen avvecklades 1948/49. Lunds stadsfullmäktige beslöt 17.6.1949 att den fyraåriga högre folkskolan fr. o m höstterminen 1949 skulle ombildas till en fyraårig praktisk mellanskola med handelsundervisning. Kungl. Maj: t gav sitt medgivande härtill fr. o m 1.1.1950. SKOLANS LOKALER Under verksamhetens första termin hade skolan lokal i Norra skolan (Allhelgonaskolan) och därefter i Västra skolan (Parkskolan). Höstterminen 1919 flyttade man in i Lilla Råby skola. Fr. o m höstterminen 1926 inrymdes skolan i Klosterskolan där två lärosalar uppläts av folkskolestyrelsen. Höstterminen 1933 flyttade skolan tillbaka till Lilla Råby skola på Apelgatan 1. SKOLANS REKTORER Johan Wilke 1920-1921 vikarierande rektor Johan Wilke 1921-1926 A W Lagergren 1926-1935 John Johansson 1935-1949 SKOLANS STYRELSEORDFÖRANDER Rektor H Körner 1920-1925 Docent G W Lindeberg 1925-1946 Riksdagsman F Jönsson 1947-1950

Placering

93

Länkar

Det finns inga länkar