Arkivbildare: Lunds stads skolarkiv. Folkskolestyrelsen

Grunduppgifter

Lunds stads skolarkiv. Folkskolestyrelsen
327
1911 - 1958
Lund
  • 128100005 Lunds stad 1863-1966
LUNDS STAD. FOLKSKOLESTYRELSEN De borgerliga primärkommunerna bildades 1863. Skolfrågorna fick ligga kvar hos kyrkan även efter 1863, och då kallades det beslutande och verkställande organet skolråd, där prästen var ordförande. Skolan låg kvar inom kyrkan på landsbygden som längst t o m 1951. I städerna inrättades borgerlig folkskolestyrelse från 1910-talet, och även på landet började de komma på 1930- och 1940-talen, men i små församlingar fanns skolråden kvar till 1951. Det var med anledning av § 1 i lag angående folkskoleväsendet i vissa städer av den 25 juni 1909 som motion väcktes i Lunds stadsfullmäktige att till Kungl. Maj:t anhålla att nämnda lag skulle tillämpas i Lund från och med den 1 januari 1911, utom beträffande Allmänna barnskolan, för vilken särskilda bestämmelser gällde. Ansvaret för skolorna övertogs således enligt 1909 års lag av den borgerliga kommunen med folkskolestyrelsen som verkställande organ. I Lund fanns då fyra folkskolor, en i varje väderstreck. De fick alla nya namn 1916. Östra skolan, den gamla fattigskolan från 1835 vid Magle stora kyrkogata kallades Laurentiiskolan, senare Magleskolan. Södra skolan vid Råbygatan avsedd för pojkar, byggd 1868 och 1904 förlängd åt söder fick namnet Vårfruskolan. I Södra skolan, i den byggnad vid Lilla Tvärgatan där skolvaktmästaren bodde, fanns Lunds arbetsstuga för gossar. Västra skolan, skolan för flickor, vid Nygatan-Svanegatan var byggd 1878 med Helgo Zettervall som arkitekt. Den kom att kallas Parkskolan. Yngst var den av stadsingenjören A B Jakobsson ritade Norra skolan vid Bredgatan, byggd 1890. Dess namn blev Allhelgonaskolan. Vid tiden för namnbytena var Nya skolan på Rådmansvången på väster färdig sedan 1912. Det var den första stora folkskolebyggnaden i stadsfullmäktiges egen regi. Bygget var dock beslutat av kyrkostämman 1908. Nya skolans namn blev 1916 Klosterskolan. Genom inkorporeringarna 1910 hade nya skolor tillförts staden. Av dessa fick Lilla Råby skola vid Apelgatan, byggd 1908 och Värpinge skola behålla sina namn, medan skolan vid S:t Peters klosters kyrka döptes om till Kloster småskola. Landsförsamlingen hade dessutom skola i Östra Torn och Källby. Den förra, som från 1873 låg vid Getingevägen och 1910 fick nytt skolhus, blev indragen 1949 och blev därefter restaurang La Strada. Källby skola byggdes 1896 vid Malmövägen. Enligt SFS 1952:434 skulle försöksverksamhet med enhetsskola, folk- och fortsättningsskola skötas av en särskild skolstyrelse i de kommuner där Kunglig Maj:t medgivit försök med nioårig enhetsskola. Lagen förlängdes 1954-55 och flera följande år, tills skolstyrelse allmänt inrättades 1958. Från 1960 övertog skolstyrelse ansvaret för yrkesskolorna. Lunds stadsfullmäktige beslutade att inge en begäran till Kungl. Maj:t om att Lunds stad skulle få påbörja försöksverksamhet med 9-årig enhetsskola fr. o m den 1/7 1957. Begäran beviljades av Kungl. Maj:t i brev av den 12/4 1957. På folkskolestyrelsens sista sammanträde den 27 juni 1958 avtackade vice ordföranden C A Quensel ordföranden Folke Jönsson, bl. a. med följande ord: ”Sedan 1944 har du varit ordförande i styrelsen och innan dess i åtta år suppleant och ordinarie ledamot. Under denna period har en kvantitativ och kvalitativ expansion av skolväsendet skett. Din arbetsinsats må bl. a. ses mot bakgrunden av att antalet skolpliktiga barn ökat från 2400 till 4200 och Din verksamhetsperiod har betungats av de lokalsvårigheter som denna ökning medfört och som trots ihärdigt arbete ännu icke övervunnits. Här har tillkommit den moderna Lerbäckskolan, som tilldragit sig stor och berättigad uppmärksamhet överallt i landet, och därjämte två nya smärre skolor, Palettskolan och Kobjerskolan. Förberedelser för nya skolbyggnader ha därjämte energiskt bedrivits under de senare åren”. Sammanträdet avslutade med ordförandens ord ”Härmed är vi framme vid avslutningen av folkskolestyrelsens sista sammanträde. Från den 1 juli övertar den nya gemensamma skolstyrelsen förvaltningen av folkskolorna. Detta skall inte beklagas. Tvärtom är det att hälsa med tillfredsställelse att vi nu får en styrelse, som är i stånd att enhetligt planera skolutvecklingen genom alla stadier inom stadens skolväsen. Vi överlämnar därför med förtroende förvaltningen till den nya styrelsen".

Placering

677

Länkar

Det finns inga länkar