Arkivbildare: Lunds stads skolarkiv. Folkskolans biblioteksstyrelse/Skolstyrelsens biblioteksnämnd

Grunduppgifter

Lunds stads skolarkiv. Folkskolans biblioteksstyrelse/Skolstyrelsens biblioteksnämnd
325
1914 - 1964
Lund
  • 128100005 Lunds stad 1863-1966
LUNDS STAD. FOLKSKOLANS BIBLIOTEKSSTYRELSE/ SKOLSTYRELSENS BIBLIOTEKSNÄMND Redan 1879 hade lagts ett förslag från lärare i Lunds skolor att under deras kontroll och förvaltning inrätta ett barnbibliotek. Förslaget röstades dock ner i skolrådet på dess sammanträde den 2 december 1879 med motiveringen att ”de möjliga vådorna som kunde uppstå vid bristande kontroll både med afseende på inköp och utlåning af böcker, ej uppväges af de väntade fördelarne”. Lärarna gav emellertid inte upp. Frågan kom åter upp hos skolrådet våren 1880, då folkskollärarna Dellgren och Carlström hade på samtliga lärares och lärarinnors vägnar anhållit om skolrådets medgivande och medverkan till att upprätta ett skolbibliotek, ”som skulle kunna åt folkskolans barn under deras fristunder och ferier tillhandahålla god och underhållande lektyr”. Skolrådet godkände nu med tvekan förslaget om att inrätta ett folkskolebibliotek, bl a med en bestämmelse om "att inga andra böcker finge till bibliotheket ingå än de som af skolrådet godkänts”. Fr o m år 1895 åtnjöt skolbiblioteket årligen ett anslag av kyrkostämman, ursprungligen 100 kr, som i oktober 1901 fördubblades för kommande år. 1895 avskaffades också avgiften för boklån. Den 24 april 1906 föreslog Lars Angberg skolrådet att låta upprätta ett lärarbibliotek som följande år, 1907, benämndes församlingsbibliotek vari ingick det redan befintliga lärjungebiblioteket. Församlingsbiblioteket blev omsider Lunds folkskolors bibliotek och fick den 5 februari 1914 nya stadgar. I dessa hade skolrådet som huvudman ersatts av folkskolestyrelsen. Enligt Lunds folkskolors biblioteks årsredogörelse för åren 1929 och 1930 bestod styrelsen av tillsyningslärarna F Bjerkén (ordf.), L V Åkerlund, O Lindqvist och Selma Lindahl samt småskollärarinnan Alma Pålsson. Bibliotekarie var stadsbibliotekarien Lisa Rolf. Vid ingången av 1930 överflyttades största delen av bokbeståndet i lärjungebiblioteken till Lunds stadsbiblioteks ungdomsavdelning och blev därigenom tillgängligt för hemlån 18 timmar i veckan i stället för tidigare 1½ timma i veckan. Bokbeståndet var i folkskoleavdelningen vid 1930 års slut 3074 st och i fortsättningsskolans avdelning 463 st. Småningom utvecklades biblioteksverksamheten till att varje större grundskola och gymnasieskola innehade ett eget bibliotek med särskild skolbibliotekarie. Ett system som än idag är i full funktion.

Placering

12

Länkar

Det finns inga länkar