Arkivbildare: Lunds stads skolarkiv. Folkskolor och småskolor

Grunduppgifter

Lunds stads skolarkiv. Folkskolor och småskolor
324
1865 - 1910
Lund
  • 128100005 Lunds stad 1863-1966
LUNDS STAD. FOLKSKOLOR OCH SMÅSKOLOR 1865-1910 De borgerliga primärkommunerna bildades 1863. Skolfrågorna fick ligga kvar hos kyrkan även efter 1863, och då kallades det beslutande och verkställande organet skolråd, där prästen var ordförande. Skolan låg kvar inom kyrkan på landsbygden som längst t o m 1951. Folkskolans arkiv är i regel delade mellan kyrkoarkiven och kommunens arkiv. Betygs- och examenskataloger skrevs av lärarna, förvarades ute i skolorna och hamnade i kommunens arkiv på 1950-talet. De kyrkliga skolrådens protokoll, räkenskaper och korrespondens t ex om statsbidrag och ansökningar till lärartjänster ligger i kyrkoarkiven, eftersom prästen var skolrådets ordförande, och det materialet hamnar så småningom på Landsarkivet i Lund. I städerna inrättades borgerlig folkskolestyrelse från 1910-talet, och även på landet började de komma på 1930- och 1940-talen, men i små församlingar fanns skolråden kvar till 1951. Det var med anledning av § 1 i lag angående folkskoleväsendet i vissa städer av den 25 juni 1909 som motion väcktes i Lunds stadsfullmäktige att till Kungl. Maj:t anhålla att nämnda lag skulle tillämpas i Lund från och med den 1 januari 1911, utom beträffande Allmänna barnskolan, för vilken särskilda bestämmelser gällde. Ansvaret för skolorna övertogs således enligt 1909 års lag av den borgerliga kommunen med folkskolestyrelsen som verkställande organ. I Lund fanns det fyra folkskolor, en i varje väderstreck. Östra skolan, den gamla fattigskolan från 1835 vid Magle stora kyrkogata kallades Laurentiiskolan, senare Magleskolan. Södra skolan vid Råbygatan avsedd för pojkar, byggd 1868 och 1904 förlängd åt söder fick namnet Vårfruskolan. I Södra skolan, i den byggnad vid Lilla Tvärgatan där skolvaktmästaren bodde, fanns Lunds arbetsstuga för gossar. Västra skolan, skolan för flickor, vid Nygatan-Svanegatan var byggd 1878 med Helgo Zettervall som arkitekt. Den kom att kallas Parkskolan. Yngst var den av stadsingenjören A B Jakobsson ritade Norra skolan vid Bredgatan, byggd 1890. Dess namn blev Allhelgonaskolan. Några historiska årtal 1842: Folkskolan införs. Skolplikten gäller först 1882 från 6 år till 14 års ålder. 1859: Kvinnor får tillträde till läraryrket. 1881: Förbud för barn under 12 år att arbeta i ”fabrik, hantverk eller annan hantering”. 1882: Ny folkskolestadga som fastställer skolåldern till 7-14 år. 1900: Ny normalplan för folkskolan. Tre skolformer: småskola, folkskola och mindre folkskola. Källa: Skolmuseet

Placering

184

Länkar

Det finns inga länkar