Arkivbildare: Lunds stads skolarkiv. Allmänna Barnskolan, Fattigflickskolan, Fattiggosskolan och Lunds Wexelunderv

Grunduppgifter

Lunds stads skolarkiv. Allmänna Barnskolan, Fattigflickskolan, Fattiggosskolan och Lunds Wexelunderv
323
1827 - 1863
Lund
  • 128100005 Lunds stad 1863-1966
LUNDS STADS SKOLARKIV. ALLMÄNNA BARNSKOLAN, FATTIGFLICKSKOLAN, FATTIGGOSSKOLAN OCH LUNDS WEXELUNDERVISNINGSSKOLA Allmänna Barnskolan, först benämnd Växelundervisningsskolan. Dess grundare var Andrew Bell och Joseph Lancaster, varav namnet Bell - Lancasterskolan. Skolan kom till 1827. Den var först inhyst i en byggnad kallad "Härbärget", belägen vid Kyrkogatan, närmare bestämt vid Lilla Torg (norra delen av Lundagård). Söndagsskolan, räknades till Lunds stads folkskolor och grundlades den 12 juli 1834. Fattigskolan i Lund, härstammar kanske ända från början av 1700-talet. Penningfrågan var svår på 1830-talet, men man måste skaffa en ny skolbyggnad. Skomakare Björklund erbjöd Fattigvårdsstyrelsen att köpa hans obebyggda tomt nr 63 vid Magle Stora Kyrkogata 5. Den gränsade i norr mot fattighuset. Tomten inköptes den 17 aug 1833 av "stadens fattigunderhållningsskyldige". Huset stod färdigt i slutet av 1835 och hit förlades dels fattigskolan, dels kok- och arbetsinrättningarna för de fattiga. Den s.k. Gaddeska skolan benämndes först "Arbetsschola" eller "Schola för Fattiga Äckta Barn af Qvinnokönet". I tillägget till 1823 års gåvobrev kallas skolformen "Fattigscholeinrättning " eller "Fattigschola". 1832 blev skolväsendet i Lund ordnat genom "Kongl. Maj:ts Nådiga Reglemente för en Allmän Barnskola i Lund av den 18 sep 1832". Man sammanförde då Fattigskolan, Lancasterskolan och Gaddeska Slöjdskolan. Det var i Lunds Domkapitel den 17 januari 1855 fastställda reglemente för Lunds stads folkskolor man omnämner vilka skolor som då fanns, nämligen Allmänna Barnskolan, Fattigskolan, Slöjdskolan för flickor samt Söndagsskolan. 1832 - 1863 fanns en skolstyrelse för stadens samtliga skolor. Genom Kungligt Brev av den 4 september 1863 inträdde skolrådet i den gamla direktionens ställe. På 1800-talet hade Lund flera små privatskolor: 1/ Mor Tullbergs skola låg i hörnet av Magle Lilla Kyrkogata och Laboratoriegatan. Många av 1800-talets barn erhöll här sin första undervisning i läs- och skrivkonsten. "Skolsalen" hade 2 fönster åt gatan (norr), mitt emot gamla "Labbis", och ett fönster åt söder, gården. På gården gick höns, som ej kunde komma in i skolan tack vare de nedre stängda delarna av de båda tudelade dörrarna. Den övre halvan öppnades för att släppa in sol och luft. På gården fanns en brunn. Vid staketet mot Laboratoriegatan växte ett äppleträd. 1900 - 1910 fanns i huset en rörelse med Tvätt och strykning. 2/ F.d. Privatskolan vid Tvärgatan 31, ett litet envånings korsvirkeshus som revs i september 1951. Huset var då omkring 200 år gammalt. (Kvarteret Svarvaren nr 15). 3/ På Bredgatan låg en tredje privat skola. 4/ Eggertska flickskolan som var en föregångare till Lindebergska Flickskolan fanns en gång i huset vid Mårtenstorget/Ö Mårtenstorget 9. (F.d. Bülows hus - Folkets tidning). Huset byggdes 1854 - 1856. 5/ Lilla Råby skola låg på hörnet av Södergatan och Tullgatan. Skolan kallades också Klostergården och var en gammal bondgård. Boningshuset var provisoriskt inrett till skolsalar, och ladugården blev lekplats. 1908 byggdes Lilla Råby skola i Apelgatan. I den gamla skolan var 3 lärare; fröknarna Josefsson och Ester Larsson samt lärare Hultén (fader till doktor H. Hultén i Lund)- och 98 elever.

Placering

14

Länkar

Det finns inga länkar