Arkivbildare: Fristående grundskola. Freinetskolan i Lund

Grunduppgifter

Fristående grundskola. Freinetskolan i Lund
1002
2011 -
  • - - ---
FRISTÅENDE GRUNDSKOLA. FREINETSKOLAN I LUND Freinetskolan i Lund startade sin undervisning 2009 på området Sankt Lars park. Skolan drivs av en ideell förening som är en del av den svenska avdelningen för Freinetrörelsen. Föreningens medlemmar utgörs av både elevernas föräldrar och skolans personal. Föreningen utser styrelsen på sitt årsmöte. I styrelsen sitter både föräldrar och personal samt skolledaren som ständig ledamot. Majoriteten av styrelsens medlemmar utgörs av skolans personal. Medlemskapet är frivilligt. Syftet med föreningen är att skapa en grund för både personal och föräldrar att få inflytande och inblick i skolans verksamhet och att ge alla ett forum för skolfrågor som berör dem. Freinetrörelsen baserar sin verksamhet på den franske läraren Célestin Freinets (1896-1966) pedagogik och dennes människo- och elevsyn. Rörelsen startade i Sverige på 1970-talet. Enligt rörelsen själv är målet för freinetpedagogiken att lära eleverna självständigt och kritiskt tänkande. Freinetpedagogiken är ingen färdig metodik utan ett arbets - och förhållningssätt. Pedagogiken baseras mer på praktiskt arbete och mindre på auktoritär katederundervisning. Freinetskolan arbetar utifrån Sveriges skollag, läroplaner och kursplaner. Skolor som tillhör Freinetrörelsen i Sverige finns även i Norrtälje och Ljusdal. Arkivbildaren regleras av Skolförordningen (2011:185), Skollagen (2010:800) och författningar från Skolverket. Lunds kommuns utbildningsnämnd har insyn och utövar råd och stöd till skolan samt ger yttranden över ansökningar om godkännande. Utbildningsnämnden ansvarar även för utbetalning av bidrag till all förskole- och skolverksamhet som bedrivs i kommunen. När det gäller gallring och bevarande av skolans handlingar ger utbildningsnämnden rekommendationer till kommunens friskolor. Enligt Skollagen 2010:800 kap 29, 18§ ska huvudmannen för en fristående grundskola överlämna kopia på en elevs slutbetyg, eller om elev avgår utan slutbetyg, kopia på intyg om avgång från grundskola till den kommun där skolan är belägen. Bestämmelsen trädde i kraft läsåret 2011/ 2012. För betyg utfärdade före läsåret 2011/ 2012 bestämmer skolan själv över arkiveringen av betygsuppgifterna. Freinetskolan i Lund har levererat kopior på elevernas slutbetyg i åk 9 till stadsarkivet fr.o.m. första avgångsklassen 2011.

Placering

2

Länkar

Det finns inga länkar