Arkivbildare: Enskilt arkiv. Håstads idrotts- och fotbollsförenings arkiv

Grunduppgifter

Enskilt arkiv. Håstads idrotts- och fotbollsförenings arkiv
304
? - 1914
  • - - ---
ENSKILT ARKIV. HÅSTADS IDROTTS- OCH FOTBOLLSFÖRENING Arkivet består av en enda efterlämnad handling; ett häfte som innehåller Håstads Idrotts- och fotbollsförenings mötesprotokoll för tiden 29/3 1913 - 25/10 1914. På första mötet i protokollsboken den 29/3 1913 tillsattes en kommitté på tre personer som utsågs att hänvända sig till baron Bennet angående en Idrottsplats. På samma möte beslutades enligt § 6 att inköpa en diskus och enligt § 8 att inköpa en signalpipa för 50 öre. Man beslutade enligt § 10 att uppdela idrottsföreningen i två lag med elva deltagare i varje lag. En stor del av föreningens möten ägnades därefter åt att diskutera att man skulle arrangera fester. En fest hölls den 19 - 20 juli 1913. Ett förslag på mötet den 2 juli om att anordna en fotbollsmatch innan festen avslogs (!). Däremot beslöts att förenings medlemmarne skulle äga fritt inträde och fri dans (på festen). På föreningens möte den 25 juli 1913 beslöto föreningen att köpa en fotboll no 906 till ett pris av 15 kronor (§ 3). På samma möte utsågs en kommitté att ställa om en plats för anläggandet av en dansbana (§ 4). På nästa möte den 1/8 1913, § 3 togs det enhälliga beslutet (!) att köpa en dansbana, vilket följdes upp i § 4 med att Föreningen beslutade att köpa bräder och tillbehör från handlande Scharffenberg i Stångby. Dansbanan köptes således som en byggsats att sättas ihop inför en fest för att därefter plockas ihop och förvaras på lämplig plats till nästa festtillfälle. Mycket praktiskt. I protokollet från den 23/12 1913 beslutades att en fest skulle äga rum i Håstad Mölla lördagen den 28 december 1913 med början kl 6.30 (18.30). För icke medlemmar skulle det kosta 1 kr paret i inträde på festen. Det uppstod en diskussion om huruvida de spelmän som spelat på föreningens fester i somras, skulle även spela på denna fest. Förslaget avslogs och A Månsson utsågs att ställa om spelmän för 2 kr. Efter protokollet finns följande notering: "Dessa mötets beslut efterföljdes emellertid icke. Sedan oenighet uppstått mellan komitemedlemmarna avsade sig 2 av dem (av 3) varje befattning med festens iordningsställande. I stället för den spelman som mötet utsett, utsågo de 2 spelmän från Lund. Festomkostnaderna belöpte till 59,41 kr. och då föreningen i inträdesavgifter fingo in 15 kr blev förlusten 44,41 kr." Bråket kring denna fest blev början till slutet för föreningen. På nästa protokollförda möte den 19/2 1914 avsade sig ordföranden G Rudow ordförandeskapet, enär han ansåg sig hava lidit orätt vid föreningens senaste fest. Föreningen hänskjöt åt styrelsen att undersöka saken och döma om den. En ny ordförande utsågs. När nye ordföranden enligt § 8 väckte det förslaget att revisorerna för föregående halvår skulle uppläsa revisionsberättelsen visade det sig att kassören som har denna om hand, ej var närvarande måste det uppskjutas till nästa möte. På föreningens ordinarie möte den 23/5 1914 beslutades dels enligt § 5 att man skulle försöka få en idrottsplats i Håstad Mölla samt dels enligt § 7 att högst 3 fester skall avhållas denna sommar. Lite sportsliga aktiviteter hanns med mellan festerna. Enligt § 8 på detta möte beslöts att tisdagen den 26 dennes skola föreningsmedlemmarna samlas på Lilla Harrie idrottsplats för att träna i fotboll. På mötet den 21/7 1914 föreslogs i § 6 att föreningen skulle låta göra åt föreningen ett s k ”Lyckans hjul”, enär man för nästa fest skulle utbetala 10 kr för att låna ett sådant, och således spara dessa 10 kr. Detta förslag antogs nästan enhälligt. I § 9 kom ett tecken på att det gått lite väl vilt till på tidigare anordnade fester: Hugo Jeppsson föreslog, att all försäljning av pilsnerdricka skulle slopas, vilket bifölls. Den 28 juli 1914 bröt första världskriget ut, vilket ändrade spelreglerna för många aktiviteter, så även för Håstads Idrotts- och fotbollsförening. Den 25/10 1914 kom att bli datumet för föreningens sista sammanträde. § 2 innehåller följande ordalydelse: Föregående mötesprotokoll upplästes och godkändes av mötet och justerades av ordföranden efter en mycket stormig diskussion föranledd av denne angående protokollets riktighet, vilket bestreds av ordföranden men justerades till slut av denne såsom det verkligen befunnes vara. § 5. Trots det upplästa protokollets lydelse enligt vilket skytteföreningsförslaget skulle anses nerröstat för alltid framkom ordf. C Svahn med ett annat skytteföreningsförslag… § 9. Medlemmen Jan Jönsson framlade följande förslag på mötet: Den kontanta kassa som föreningen nu äger skall fördelas lika mellan alla medlemmar över 16 år som fullgjort sin plikt mot föreningen. Dansbanan och andra inventarier som föreningen äger skall överlåtas till den blivande skytteföreningen mot en summa av 200 kr. betalt inom 1 år. Denna summa skall fördelas lika mellan alla medlemmar som varit med föreningen minst 1 år till i dag räknat. Den summa som varje medlem så erhåller skall han använda som hjälp till inköp av mausergevär vilket sker genom skytteföreningens förmedling. Och med de orden slutar Håstads Idrotts- och fotbollsförenings protokoll. Hur det gick med Håstads skytteförening förtäljer inte den här historiken.

Placering

1

Länkar

Det finns inga länkar