Arkivbildare: Fristående förskola. Föräldrakooperativet Äpplet

Grunduppgifter

Fristående förskola. Föräldrakooperativet Äpplet
980
1989 -
  • - - ---
FRISTÅENDE FÖRSKOLA. FÖRÄLDRAKOOPERATIVET ÄPPLET Föräldrakooperativet Äpplet grundades 1989 och är en fristående förskola för barn mellan 1 - 5 år som ligger på Kastanjegatan 19F i sydöstra Lund (fastigheten Kv Vagnmakaren 7). Föräldrakooperativet Äpplet drivs med hjälp av en styrelse och en förening som utser styrelsen. De har KFO (Kooperationens Förhandlingsorganisation) som arbetargivarorganisation. 2021 bytte KFO namn till Fremia. 1989 betalades det ut bidrag till 20 stycken fristående förskolor, bl.a. Äpplet, från socialförvaltningen i Lund. Då var 18 barn inskriva på Äpplet. 1993 totalrenoveras förskolans lokaler. I ett avtal från 1994 om barnomsorgen i enskild regi innehöll § 4 följande text: ”Daghemmet tar emot barn i åldrarna 1 - 7 år. Huvudmannen äger rätt att själv rekrytera barn till verksamheten” § 5 fyllde i att ”Huvudmannen skall vara beredd att på varje avdelning ta emot barn som bedöms behöva särskilt stöd och stimulans. Lunds kommun förbinder sig att efter behovsprövning utbetala extra bidrag för kostnader som direkt kan härledas till barn av särskilt stöd. Bidraget för extra kostnader som direkt kan härledas till barn av särskilt stöd. Bidraget utbetalas efter samma riktlinjer som för kommunala förskolor (resultatenheter)”. 1995 skickade socialförvaltningen i Lund ut rekommendationer om förvaring och gallring av arkivhandlingar hos de fristående förskolorna. 1996 beslutade Äpplet att lämna Kooperativt utvecklingscentrum, de upplevde att de inte hade någon nytta av det. 2005 kom det nya regler för kommunalt stöd till friskolor, att friskolorna skulle erbjuda längre öppettider och att bidragen blev åldersdifferentierade. 2005 gick Äpplet med i den nystartade ideella föreningen Friskolorna i Lund. Arkivbildaren regleras av Skolförordningen (2011:185), Skollagen (2010:800) och författningar från Skolverket. Lunds kommuns utbildningsnämnd har insyn och utövar råd och stöd till skolan samt ger yttranden över ansökningar om godkännande. Utbildningsnämnden ansvarar även för utbetalning av bidrag till all förskole- och skolverksamhet som bedrivs i kommunen. När det gäller gallring och bevarande av skolans handlingar ger utbildningsnämnden rekommendationer till kommunens friskolor. Förskolan har till Lunds stadsarkiv lämnat in och arkiverat protokoll från föreningsstämmor och års- och föreningsmöten samt från styrelsemöten för åren 1989 - 2008.

Placering

8

Länkar

Det finns inga länkar