Arkivbildare: Lunds kommun. Kommunala studentrådet

Grunduppgifter

Lunds kommun. Kommunala studentrådet
48
2003 -
  • - - ---
LUNDS KOMMUN. KOMMUNALA STUDENTRÅDET (2003- ) Den 1 juni 2001 lämnade Kommunpartiet Studenterna in en motion till kommunfullmäktige angående inrättande av ett studentråd i Lunds kommun. I motionen med orden ”Lund har god erfarenhet av samarbete med olika samhällsgrupper. Så kan t ex nämnas invandrarrådet och handikapprådet, i vilka medborgarna och de olika intresseföreningar som finns har en möjlighet att delta i det politiska arbetet. Kommunpartiet Studenterna anser dock att det saknas ett formaliserat samarbete med en för Lunds kommun viktig grupp, nämligen studenterna.” Vidare står i motionen: ”Kommunpartiet Studenterna ser en stor demokratisk vinst med att fördjupa samarbetet med studenterna i kommunen. Kommunpartiet Studenterna föreslår därför att ett nytt organ, ett studentråd, inrättas för att möjliggöra regelbundna kontakter mellan kommunen och studenternas olika organisationer. Representanter för kommunen och kårer, AF och nationer bör inom studentrådets ram ha ett kontinuerligt informationsutbyte, samtidigt som rådet bör få status som remissinstans i frågor som berör dess verksamhetsområde och därmed kunna få möjlighet att påverka kommunen.” Kommunkontorets utredare ställde sig positiv till förslaget och den 1 november 2001 beslutade kommunstyrelsen om att föreslå kommunfullmäktige att besluta att inrätta ett studentråd i Lunds kommun. Den 21 mars 2002, § 82, beslutade kommunfullmäktige att inrätta ett studentråd i Lunds kommun och att uppdra åt kommunstyrelsen att utse representanter i rådet. Den 5 december 2002 fastställde kommunstyrelsen de regler för kommunalt studentråd som föreslagits av kommunkontorets handläggare. I reglerna stadgas bl a att kommunala studentrådet skall vara knutet till kommunstyrelsen, att det skall bestå av 14 ledamöter och 8 ersättare, varav tre utses av kommunstyrelsen samt en var av respektive utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, socialnämnden och tekniska nämnden. Vidare utser kuratorskollegiet två ledamöter, Lunds universitets studentkårer utser fem ledamöter. Kommunala studentrådet skall sammanträda minst fyra gånger per kalenderår.

Placering

4

Länkar

Det finns inga länkar