Arkivbildare: Fristående grundskola. Bilingual Montessori School of Lund

Grunduppgifter

Fristående grundskola. Bilingual Montessori School of Lund
BMSL
951
2013 -
Lund
  • - - ---
FRISTÅENDE GRUNDSKOLA. BILINGUAL MONTESSORI SCHOOL OF LUND Bilingual Montessori School of Lund grundades 2003. Skolan är en fristående grundskola som drivs av en icke vinstdrivande stiftelse med montessoripedagogik. Skolan uppdrag är att bedriva undervisning under svensk läroplan och har 1-2 klasser i varje årskull från förskoleklass till år 9. Dessutom finns det fritidshem för år 6. Skolan ligger på Margaretavägen 1 i Lund och är den enda skola som stiftelsen driver, det finns dock fler skolor i världen som heter Bilingual Montessori School, men de delar inte samma organisation. Arkivbildaren regleras av Skolförordningen (2011:185), Skollagen (2010:800) och författningar från Skolverket. Lunds kommuns utbildningsnämnd har insyn och utövar råd och stöd till skolan samt ger yttranden över ansökningar om godkännande. Utbildningsnämnden ansvarar även för utbetalning av bidrag till all förskole- och skolverksamhet som bedrivs i kommunen. När det gäller gallring och bevarande av skolans handlingar ger utbildningsnämnden rekommendationer till kommunens friskolor. Enligt Skollagen 2010:800 kap 29, 18§ ska huvudmannen för en fristående grundskola överlämna kopia på en elevs slutbetyg, eller om elev avgår utan slutbetyg, kopia på intyg om avgång från grundskola till den kommun där skolan är belägen. Bestämmelsen trädde i kraft läsåret 2011/ 2012. För betyg utfärdade före läsåret 2011/ 2012 bestämmer skolan själv över arkiveringen av betygsuppgifterna. Skolan har till Lunds stadsarkiv levererat arkivkopior på elevernas slutbetyg från åk 9 fr.o.m. läsåret 2012/ 2013.

Placering

2

Länkar

Det finns inga länkar