Arkivbildare: Lunds stad. Socialvårdsstyrelsen

Grunduppgifter

Lunds stad. Socialvårdsstyrelsen
317
1967 - 1970
Lund
  • 128100005 Lunds stad 1863-1966
LUNDS STAD. SOCIALVÅRDSSTYRELSEN Den av stadsfullmäktige år 1955 tillsatta socialvårdsberedningen, som hade i uppdrag att utreda socialvårdens organisation, framlade till stadsfullmäktige på sammanträdet den 27 november 1959, § 375, sitt förslag till ny organisation för socialvården i Lund. Socialvårdsberedningen skrev bl. a: Sedan stadsfullmäktige den 22 maj 1959, § 133, beslutat att lokaler för den blivande gemensamma socialvårdsbyrån skulle inrymmas i den byggnad i hörnet av Knut den stores gata och Bytaregatan, som uppföres av HSB:s Bostadsrättsförening Knutsgården har beredningen utarbetet ett förslag till reglemente för Socialbyrån. Stadsfullmäktige beslutade på ovan nämnda sammanträde enligt socialvårdsberedningens framställning att den av stadsfullmäktige den 29 april 1955, § 118, tillsatta socialvårdsberedningen skulle upphöra vid utgången av år 1959 att fastställa förslaget till reglemente för socialbyrån i Lund att gälla fr. o m den 1 januari 1960 att en befattning som socialdirektör i Lund skulle inrättas att styrelsen för socialbyrån fr. o m den 1 januari 1961 skulle föra det register över hjälpverksamheten i staden, som föreskrevs i lagen den 29 mars 1936 om socialregister. § 1 i reglementet fastslog att ”Socialbyrån i Lund är det gemensamma organet för de socialvårdande nämnderna i staden, nämligen socialnämnden, tillika hemhjälpsnämnd, barnavårdsnämnden, nykterhetsnämnden, pensionsnämnden och arbetslöshetsnämnden, tillika familjebidragsnämnd”. I § 2 fastslogs att ”Socialbyrån har till uppgift: Att vara central rådfrågnings- och hjälpbyrå inom de anslutna organens verksamhetsområden, att ombesörja utredningar och undersökningar för de anslutna organens verksamhet, att vara sekretariat och kansli, att handha de anslutna organens medelsförvaltning, att föra socialregistret och omhänderha de anslutna organens arkiv samt att samarbeta med övriga kommunala organ, vilkas verksamhet kan beröra de anslutna organens verksamhetsområden”. Socialbyråns organisation såg ut som följet: Socialdirektör, fyra avdelningar, avd. för socialhjälp och åldringsvård, barnavårdsavdelningen, nykterhetsvårdsavdelningen och den kamerala avdelningen. I samband med en omorganisation av socialvården i Lund beslutade fullmäktige den 22 juni 1966, § 200, att från den 1 januari 1967 ändra namnet till socialvårdsstyrelsen i Lund att socialnämnden från den 1 januari 1967 tillika skulle utgöra familjebidragsnämnd att pensionärshemsstyrelsen skulle upphöra den 1 januari 1967. Efter ytterligare en omorganisation 1971 övergick ansvaret för socialvården på den nyinrättade sociala centralnämnden.

Placering

266

Länkar

Det finns inga länkar