Arkivbildare: Lunds stad. Styrelsen för kronikerhemmet Mårtenslund

Grunduppgifter

Lunds stad. Styrelsen för kronikerhemmet Mårtenslund
316
1950 - 1960
Lund
  • 128100005 Lunds stad 1863-1966
LUNDS STAD. STYRELSEN FÖR KRONIKERHEMMET MÅRTENSLUND Stadsfullmäktige beslutade den 21 januari 1949, § 12, sedan fattigvårdsstyrelsen hos Kungl. Maj:t sökt statsbidrag till hemmet för kroniskt sjuka att överflytta förvaltningen av hemmet för kroniskt sjuka från fattigvårdsstyrelsen till en särskild styrelse, att uppdra åt fattigvårdsstyrelsen att till stadsfullmäktige inkomma med förslag till reglemente för denna styrelse Stadsfullmäktige redovisade den 22 april 1949, § 75 en skrivelse från Kungl. Maj:t om beviljat statsbidrag till anordnande av 39 sjukplatser för kroniskt sjuka på Mårtenslund. Stadsfullmäktige antog reglementet för styrelsen för kronikerhemmet Mårtenslund den 29 november 1949, § 339, vars § 1 stadgade: Kronikerhemmet Mårtenslund står under förvaltning av en särskild av stadsfullmäktige för ändamålet utsedd styrelse, bestående av fem ledamöter… § 3 stadgade att: Det åligger styrelsen att ombesörja alla åtgärder beträffande kronikerhemmet, som är att hänföra till förvaltning och verkställighet Stadsfullmäktige gav i uppdrag åt socialnämnden den 29 april 1960, § 92 att vara sjukvårdsstyrelse och direktion för samtliga vårdavdelningar på Mårtenslund samt att styrelsen för Kronikerhemmet Mårtenslund skulle upphöra. Bakgrunden till beslutet var den nya sjukhuslagen av den 17 april 1959 (SFS112/1959) som även skulle tillämpas på sjukvårdsanstalt vid ålderdomshem. I lagens § 28 stadgades att kommunens fullmäktige kunde uppdra åt kommunal nämnd att vara sjukvårdsstyrelse och socialnämnden inkom med skrivelse till fullmäktige att få överta huvudmannaskapet enligt den nya lagen.

Placering

4

Länkar

Det finns inga länkar