Arkivbildare: Enskilt arkiv. Lunds Frivilliga Förening För De Fattigas vård/ Församlingsvård

Grunduppgifter

Enskilt arkiv. Lunds Frivilliga Förening För De Fattigas vård/ Församlingsvård
222
1890 - 1945
Lund
  • 128100005 Lunds stad 1863-1966
ENSKILT ARKIV. LUNDS FRIVILLIGA FÖRENING FÖR DE FATTIGAS VÅRD/ FÖRSAMLINGSVÅRD Historiken är hämtad ur boken Många till hjälp av Allan Green, utgiven 1990 i samband med hundraårsminnet av föreningens tillkomst. Den 30 december 1889 samlades intresserade för bildande av en fattigvårdsförening. Därvid tillsattes en kommitté för utarbetande av stadgar och den 8 april 1890 bildades Lunds frivilliga förening för de fattigas vård. Föreningen hade som ändamål att på olika sätt hjälpa Lunds fattiga befolkning och skulle utgöra ett komplement till stadens fattigvård. Redan från starten hade man mycket samarbete med den allmänna fattigvården. Föreningen hade till en början sin byrå (kontor) i "Melins minne" på Magle Lilla Kyrkogata, men flyttade 1901 till församlingshemmet "Ugglan" på Södra Esplanaden 33. Efter förebild av det tyska Elbefeldsystemet indelades staden i distrikt med en kretsföreståndare som ansvarig för varje distrikt. Dessa hade till sin hjälp ett antal vårdare som skulle ha kontakt med distriktets fattiga, för att finna ut var hjälpbehoven fanns. Föreningens kretsföreståndare övertog från den legala fattigvården utdelandet av fattigunderstöd. I slutet av 1890- talet kom inriktningen av stadens fattigvård att ändras och i samband därmed omorganiserades föreningen 1900 och namnet ändrades till "Lunds frivilliga förening för församlingsvård". Efterhand som Lunds stad övertog delar av föreningens verksamhet minskade densamma och efter 1950 förekom ingen egentlig verksamhet. Föreningen upplöstes 1975. Föreningens stadgar löd 1915 sålunda: § 1. Föreningens ändamål är att inom Lunds stad i sin mån arbeta på fattigdomens bekämpande, såväl genom åtgärder till förebyggande av nöd som genom att med råd och dåd bispringa nödställda. § 2. Detta sitt ändamål söker föreningen uppnå: a) genom att åt mindre bemedlade bereda sunda bostäder i föreningens fastigheter; b) genom att i föreningens barnkrubba mottaga fattiga barn i den spädare åldern; c) genom att i göreningens arbetsstuga bereda gossar i mera försigkommen ålder sysselsättning och yrkesutbildning; d) genom att förmedla hemarbete åt arbetslösa kvinnor; e) genom utdelande av understöd i form av naturapersedlar och penningar; f) genom personlig omvårdnad, utövad av föreningens vårdare. § 3. Medlem av föreningen blir envar, som erlägger årsavgift till föreningen. Årsavgiften är minst 1 krona. Föreningen drev främst följande verksamheter: · Arbetsinrättningen startade 1891 och benämndes senare, Hemarbetsförmedlingen. Denna hade sina lokaler i föreningens byrå. Ändamålet var att ge arbete till kvinnor som inte hade möjlighet att arbeta utanför hemmet, och som därmed kunde bidra till familjens försörjning. På 1890-talet syddes främst linne åt olika sjukhus men senare inriktades arbetet på sömnad och stickning av kläder. Vid startandet av inrättningen erhölls betydande bidrag från Fruntimmersföreningen som tidigare drivit liknande verksamhet. Arbetsinrättningen skötte under någon period också utdelandet av skänkta kläder. Verksamheten upphörde 1945. · I anslutning till arbetsinrättningen fanns på 1890-talet en syförening som sydde kläder för utdelning bland behövande. · På ett sammanträde i december 1891 föreslogs att föreningen skulle inrätta en barnkrubba där barn, vars föräldrar (och syskon) arbetade utanför hemmet, kunde omhändertas. Krubban öppnades 1892 och inrymdes i fastigheten Korsgatan 11. Verksamheten upphörde 1924. · En arbetsstuga för gossar mellan 7 och 14 år stiftades 1896 med Fruntimmersföreningens arbetsstuga för flickor som förebild. Arbetsstugan var först inrymd i Norra folkskolan (Allhelgonaskolan) men flyttade efter några år till södra folkskolan (Vårfruskolan). Arbetsstugan nedlades 1929. · Ålderdomshemmet startade 1893 i fastigheten 22 C 5. (Kv. Thomander 18) vid Tomegapsgatan. Fastigheten skänktes av godsägare Gottfrid Warholm och hans hustru Ida Thomander Warholm. Huset innehöll 10 lägenheter som uthyrdes till fattiga äldre för en låg hyra. · Andra verksamheter som föreningen bedrev var en soppkokningsanstalt som var verksam under kalla vintrar på 1890-talet, barnbespisning av fattiga skolbarn, utlåningsverksamhet och platsförmedling. Föreningen hade även hand om fattigvårdens julutdelning på 1890-talet. Se även volym F:1, Historiker, bl.a. Allan Greens bok "Många till hjälp" från 1990.

Placering

37

Länkar

Det finns inga länkar