Arkivbildare: Enskilt arkiv. Föreningen Lunds Ungdoms- och Hemgård

Grunduppgifter

Enskilt arkiv. Föreningen Lunds Ungdoms- och Hemgård
Hemgården Föreningen Lunds Hemgård 1942-1959
218
1942 -
Lund
  • 128100000 Lunds kommun
ENSKILT ARKIV. FÖRENINGEN LUNDS UNGDOMS- OCH HEMGÅRD Idén med så kallade hemgårdar uppstod i England under sent 1800-tal. I Sverige inleddes verksamheten år 1912 på Birkagården i Stockholm. Det fanns ungefär 10 hemgårdar kvar i Sverige år 2013. I en motion av den 9 maj 1941 till Lunds stadsfullmäktige av Linnea Ekelund (s), Gullan Hjelm-Elovson (s), Alma Lindal (s) och Ruth Kretz (s) efterlystes åtgärder "för främjande av ungdomens utveckling till samhällsnyttiga medborgare". Vidare föreslogs i motionen att stadsfullmäktige skulle tillsätta en kommitté med uppdrag att inkomma med förslag till åtgärder. Kommittén kom att kallas Ungdomsvårds- kommittén och denna föreslog fullmäktige: "1. att en hemgård inrättas i Lund och att denna erhåller ett årligt kommunalt understöd beräknat till 7 500 kr, 2. att en hemgårdsstiftelse bildas för hemgårdsverksamhetens bedrivande, 3. att regelbundet återkommande lek- och underhållningsaftnar anordnas, lämpligen i samarbete med ett ungdomsråd, 4. att viss klubb- och kursverksamhet; framförallt i praktiska ämnen anordnas i andra lokaler än hemgårdens". Vid ett möte den 7 maj 1942 bildades "Föreningen Lunds Hemgård". På mötet antog man stadgar och utsåg en styrelse. Följande är utdrag ur de första stadgarna: § 1. Föreningen Lunds hemgård har till uppgift att i hemliknande omgivning samla ungdom och andra intresserade från olika arbetsområden till studiecirklar, teoretiska och praktiska kurser, klubbaftnar m.m. och att, i syfte att främja gemenskap och förståelse mellan människor från skilda livsförhållanden och åldersgrupper, anordna hem- och familjeaftnar med föredrag, diskussioner och annan underhållning. Föreningens uppgift skall dessutom vara att verka för ett förädlande inflytande på ungdomens nöjesliv som att överhuvud söka fostra ungdomen till goda medlemmar i hem och samhälle. § 2. Medlem av föreningen är envar, som erlägger en årsavgift av minst 2:- kronor. § 3. Föreningens angelägenheter handhavas av en styrelse, bestående av elva ledamöter, valda på föreningens årsmöte för två år. Hemgårdens verksamhet startade den 2 november 1942 i fastigheten Winstrupsgatan 3 i kvarteret Gråbröder nr 10 i Lund. Hemgården var början till dagens fritidsgårdsverksamhet i Lunds kommun. Det var ingen slump att Hemgården kom till. Den växte fram som ett led i samhällsutvecklingen. Till de olika verksamheter, som föreningen arrangerade i och utanför Hemgårdens lokaler på Winstrupsgatan åren 1942-1946 hörde bl.a. studiecirklar och kurser i exempelvis maskinskrivning, engelska, hemsjukvård, orientering, konservering och matlagning samt vävning. Det fanns även arbetsgrupper i praktiska ämnen, exempelvis träslöjd, sömnad och klädvård. Vidare fanns det ungdomsklubbar av olika slag, t.ex. modellflygklubb, gymnastikgrupp och handbollsgrupp samt en sångklubb. Allmänna sammankomster med föredrag anordnades och man arrangerade utflykter och studiebesök. 1947 flyttade föreningen till lokaler i Tomegapsgatan 13, i vilka man stannade till 1949, då man var nödsakade att flytta ut till nya lokaler på Stora Gråbrödersgatan 14. Här kom man att stanna mellan åren 1950-1955. Den praktiskt inriktade kursverksamheten dominerade under denna tid. Halvöppen linje startade, temakvällar anordnades samt en barnfilmklubb startades. I november 1951 tillsattes en kommitté med uppgift att utarbeta förslag till lösning av Hemgårdens lokalfråga. Kommittén föreslog den s.k. Charpentierska villan, vilket avslogs av fullmäktige istället fick man hyra en del av fastigheten Lilla Tvärgatan 2 för en tid av 5 år. I oktober 1955 invigdes Hemgårdens lokaler på Lilla Tvärgatan 2. Här bedrevs verksamheten 1955-1960 med t.ex. "Lekstunden" för barn i förskoleåldern, barnfilmklubben samt många verksamheter kring musik, teater och dans. Till exempel startade 1958 "Hi- Fi- klubben" som kom att hålla ihop ett tiotal år. "Öppna linjen" bedrev verksamheten med temakvällar samt öppen gård för ungdommar som bara ville spela, titta på TV, sitta och prata etc. Två bordtennisbord inköptes till gården 1958. Föreningen ändrade namn från Lunds Hemgård till Lunds Ungdoms- och Hemgård till verksamhetsåret 1959/60. I september 1960 invigdes lokalerna på Kiliansgatan 11, i vilka föreningen fortfarande (2021) residerar. Under 1960-talet hade Hemgården en mycket stor barnverksamhet med många olika barngrupper igång. Som exempel kan nämnas: Musiklekstugan Kattfoten, "Småtrollen", Teaterleken, barnbalett, "Lekstunden". Montessori- förskola bedrevs under tiden 1961-1974. Andra verksamheter under 1960-talet var: Hi-Fi- klubben, Träffklubben, "Fröken Modern", smalfilmklubb, skolklubb, tonårskurs, teatergrupper, Tunagruppen, privatradioklubb, "De Flitiga" samt idrottsverksamhet såsom bordtennis, handboll, fotboll, friidrott och schack. 1975 medverkade Hemgården till att Råbytorp gjordes till motorgård. Litteratur: Hemgården i Lund - En förenings historia åren 1941-1980 av Anne Hultgren, Gunnel Swedner och Gunborg Wahlman.

Placering

49

Länkar

Det finns inga länkar