Arkivbildare: Lunds kommun. Kommunala handikapprådet

Grunduppgifter

Lunds kommun. Kommunala handikapprådet
KHR Kommunala funktionshinderrådet
36
1973 -
1973 -
Lund
  • 128100000 Lunds kommun
LUNDS KOMMUN. KOMMUNALA HANDIKAPPRÅDET (1973- ) Sammanläggningsdelegerade i Lund beslutade på mötet den 23 augusti 1973 om inrättande av ett kommunalt handikappråd (KHR) med 20 ledamöter och 20 suppleanter. Det var i en cirkulärskrivelse av den 7 maj 1971 som Svenska kommunförbundet rekommenderade kommunerna att inrätta kommunala handikappråd. Det föreslagna samrådsorganet, KHR, skall vara organ för samråd mellan samhällets olika organ med arbetsuppgifter som berör handikapp- problemen samt mellan dessa organ och handikapporganisationerna. Genom socialhjälpslagen hade primäransvaret för handikappvården lagts på sociala centralnämnden, fr o m 1982 socialnämnden. Det ansågs därför naturligt att KHR blev ett referensorgan till denna nämnd. Fr.o.m. 2015 flyttades ansvaret över till Vård- och omsorgsnämnden. Kommunala handikapprådet, KHR, arbetar förr att skapa dialog, ömsesidig informationsspridning och opinionsbildning inom områden som rör personer med funktionsnedsättning. Rådet består av representanter från kommunen samt HSO, Handikappföreningarnas samarbetsorgan.

Länkar

Det finns inga länkar