Arkivbildare: Lunds kommun. Lunds Kommuns Fastighets AB, LKF

Grunduppgifter

Lunds kommun. Lunds Kommuns Fastighets AB, LKF
26
1947 -
Lund
  • 128100000 Lunds kommun
LUNDS KOMMUNS FASTIGHETSAKTIEBOLAG, LKF (1947- ) Den 28 mars 1947 godkände stadsfullmäktige LKF: s bolagsordning och beslut fattades om bildandet av Lunds Kommuns Fastighets AB. Konstituerande bolagsstämma för det nya fastighetsbolaget ägde rum den 12 juni 1947. Syftet var att bygga bostäder med god standard för alla och till rimliga hyror. Statens och kommunernas resoluta ingripande i bostadsbyggandet 1946-47 var en viktig hörnpelare i det svenska välfärdsbygget. Med den nya bostadspolitiken avsåg man att fullborda förvandlingen av Sverige från ett fattigt bondeland till en rik industrination. När den bostadspolitiska diskussionen tog fart under 1930-talet, tillhörde Sverige de länder i Europa som hade sämst bostadsstandard, i varje fall sett till trångboddheten. Staten åtog sig att kontrollera och vara ekonomisk garant för att de bostadspolitiska besluten fullföljdes. Det var kommunerna som skulle administrera genomförandet. De kommunägda så kallade allmännyttiga bostadsföretagen fick en gynnad ställning genom 1946-47 års bostadspolitiska beslut, en politik som kom att vara rådande under flera decennier. LKF: s verksamhet kom igång i december 1947 i och med att stadsfullmäktige till det nya bolaget överförde Bostadskommitténs uppdrag att bygga de tio planerade bostadshusen vid Pilelyckan på Väster. I bolagsordningen stadgades att bolaget skulle ”förvärva, bebygga och förvalta fastigheter samt försälja fastigheter och bostadsrätter. Bolaget må icke förvärva, bebygga eller försälja fastigheter utan att stadsfullmäktige i Lund för varje fall fattat beslut därom.” Ytterligare info finns i Tomas Tägils bok BYGGA OCH BO, utkommen i samband med LKF: s 50-årsjubileum 1997. (Föreningen Gamla Lunds årsbok nr 79).

Placering

36

Länkar

Det finns inga länkar