Arkivbildare: Lunds stads skolarkiv. Läroverksföreningens i Lund Byggnads AB

Grunduppgifter

Lunds stads skolarkiv. Läroverksföreningens i Lund Byggnads AB
Lunds fullständiga läroverk för flickor Lindebergska skolan
336
1914 - 1935
Lund
  • 128100005 Lunds stad 1863-1966
LUNDS STAD. LÄROVERKSFÖRENINGENS BYGGNADS AB På initiativ av bl a professor Martin Weibull bildades 1880 Läroverksföreningen i Lund med syfte att upprätta och på privat grund driva ett fullständigt läroverk för flickor. För detta ändamål inköpte föreningen samma år fröken Carolina Eggerts flickskola vid Mårtenstorget 15. Läroplan samt stadgar för läroverket och föreningen antogs och den 1 september 1880 trädde läroverket i verksamhet. Föreningens styrelse ledde skolan och utsåg dess föreståndarinna och rektor. Från 1902 var rektorsbefattningen dock ej tillsatt. 1911 tillkom en studierektorsbefattning för gymnasiet. Läroverket omfattade från början 7 årskurser. Under vissa år kring sekelskiftet hade undervisning även anordnats i en s k fortsättningsklass, som fr o m ht 1907 permanentades som en åttonde klass. Avgång från denna medförde fr o m 1909 s k normalskolekompetens. Dessa åtta klasser utgjorde den s k ELEMENTARSKOLAN eller FLICKSKOLAN. För tillträde till dennas första klass fordrades emellertid ett visst mått av grund- läggande småskolekunskaper. Dessa kunde inhämtas i den förberedande klass som var knuten till läroverket 1880/81-1882/83 och från 1894/95. Denna förberedande klass, i vilken även pojkar togs in, delades ht 1899 upp på tre årskurser, vilka sedermera kom att kallas FÖRBEREDANDE SKOLAN. Under vissa år kring sekelskiftet 1900 hade eleverna efter genomgången elementarskola erbjudits möjlighet att i en särskild GYMNASIEAVDELNING läsa in gymnasiekursen för att sedan ev. avlägga studentexamen som privatister. Gymnasieavdelningen permanentades ht 1909 som ett treårigt latingymnasium, till vilket övergång var möjlig efter 7:e klassen i elementarskolan. 1912 erhöll läroverket rätt att hålla studentexamen. 1920-1931 anordnades jämte den språkliga linjen även en biologisk linje. Antalet elever pendlade under 1800-talet mellan 100 och 150. Under 1900-talets två första decennier ökade antalet stadigt och nådde en kulmen läsåret 1920/21 med 599 inskrivna elever. Därefter skedde en måttlig tillbakagång, och 1930/31 var antalet nere i 470. Studentexamen avlades under perioden 1915-1935 av cirka 30-50 elever årligen. 1927 års skolreform kom att medföra genomgripande förändringar inom skolväsendet, vilkla omsider ledde till flickläroverkets nedläggning. I enlighet med reformens bestämmelser om bottenskolan gjordes den förberedande skolan 4-årig fr o m ht 1931. I samband härmed började den 8-åriga elementarskolan avvecklas fr o m ht 1931, och istället gjordes ht 1931 och 1932 intagningar till första klassen av 7-årig flickskola. Enligt stadsfullmäktiges beslut den 25 november 1932 ombildades läroverket ht 1933 till en kommunal flickskola (se vidare det arkivet). En annan följd av reformen var att gymnasieavdelningarna vid stadens gossläroverk öppnades för flickor. Därmed blev flickläroverkets gymnasium överflödigt, och ht 1933 gjordes inga nya intagningar till första ringen. De sista studenterna gick ut Vt. 1935, och därmed upphörde läroverkets verksamhet. Den förberedande skolan kom att uppgå i Privata förberedande skolan (se detta arkiv). Läroverksföreningen upplöstes den 27 september 1937, och av större delen av dess förmögenhet bildades en stipendiefond som donerades till Lunds universitet. Läroverket var till en början inhyst i den s k Eggertska skolans gamla lokaler vid Mårtenstorget 15. Redan 1882 flyttade verksamheten till större lokaler i ett privathus vid Sankt Petri Kyrkogata 17, som hade köpts in och byggts om till skolhus. 1911 erhöll Läroverksföreningen som gåva en tomt vid Sankt Laurentiigatan 1, och för att anskaffa kapital till att där uppföra en skolbyggnad bildade föreningen 1914 ett byggnadsaktiebolag (se detta arkiv). Den nya läroverksbyggnaden invigdes 1916. Den såldes 1933 till Lunds stad, som där inrymde kommunala flick- och mellanskolan. Under avvecklingsåren hade dock gymnasiet rätt att disponera vissa lokaler i huset. Den förberedande skolan hyrde in sig i en skolbyggnad vid Stora Södergatan 57, som tillhört Högre elementarskolan för flickor.

Placering

13

Länkar

Det finns inga länkar