Arkivbildare: Lunds stad. Socialvårdsberedningen

Grunduppgifter

Lunds stad. Socialvårdsberedningen
314
1955 - 1959
Lund
  • 128100005 Lunds stad 1863-1966
LUNDS STAD. SOCIALVÅRDSBEREDNINGEN Vid stadsfullmäktiges sammanträde den 22 maj 1936 tillsattes en kommitté med uppgift att utreda möjligheten av att nå ökad koncentration och enighet inom stadens socialvård. Kommittén avgav år 1938 ett principutlåtande, som förordade en viss centralisering av socialvården och föreslog att en gemensam socialvårdsbyrå skulle upprättas. Efter många år av väntan på en lösning av samverkansfrågan, bl. a. lokalmässigt, föreslog kommittén 1955 att en särskild socialvårdsberedning skulle tillsättas. Så den 29 april 1955, § 118, beslutade fullmäktige att tillsätta en särskild socialvårdsberedning, bestående av nio ledamöter, fem utsedda av respektive fattigvårdsstyrelsen, barnavårdsnämnden, nykterhetsnämnden, pensionsnämnden och arbetslöshetsnämnden samt fyra av stadsfullmäktige. Samtidigt blev kommittén för utredning av stadens socialvård befriad från sitt uppdrag. Den av stadsfullmäktige år 1955 tillsatta socialvårdsberedningen, som hade i uppdrag att utreda socialvårdens organisation, framlade till stadsfullmäktige på sammanträdet den 27 november 1959, § 375, sitt förslag till ny organisation för socialvården i Lund. Socialvårdsberedningen skrev bl. a: Sedan stadsfullmäktige den 22 maj 1959, § 133, beslutat att lokaler för den blivande gemensamma socialvårdsbyrån skulle inrymmas i den byggnad i hörnet av Knut den stores gata och Bytaregatan, som uppföres av HSB:s Bostadsrättsförening Knutsgården har beredningen utarbetat ett förslag till reglemente för Socialbyrån. Stadsfullmäktige beslutade på ovan nämnda sammanträde enligt socialvårdsberedningens framställning att den av stadsfullmäktige tillsatta socialvårdsberedningen skulle upphöra vid utgången av år 1959 och den nya organisationen under ledning av en Socialbyrå skulle inleda sitt arbete.

Placering

8

Länkar

Det finns inga länkar