Arkivbildare: Lunds stad. Barnavårdsnämnden 1926-1970

Grunduppgifter

Lunds stad. Barnavårdsnämnden 1926-1970
109
1925 - 1970
Lund
  • 128100005 Lunds stad 1863-1966
LUNDS STAD. BARNAVÅRDSNÄMNDEN 1926-1970 Genom lagen om samhällets barnavård (1924:361), som trädde i kraft 1926, upphävdes 1902 års bestämmelser om barnavårdsnämnd och fosterbarnsnämnd, och borgerlig barnavårdsnämnd blev obligatorisk. Om Kungl. Maj:t så medgav kunde verksamheten skötas av Fattigvårdsstyrelse, som blev obligatorisk i kommunerna 1918. Till barnavårdsnämndens ansvarsområde hörde alla barn som vistades i kommunen, särskilt misshandlade, vanartade, sjuka och värnlösa. Barnavårdsnämnden från 1926 kunde alltså inte underlåta att göra något med hänvisning till att ett barn inte var folkbokfört i socknen. Den hade ett faktiskt ansvar för alla barn, och med barn avsågs personer upp till 18 år, alltså mycket äldre ungdomar än vad man tidigare räknat med, då 13-åringar ansågs kunna försörja sig själva efter slutad folkskola. Den nya barnavårdsnämnden i Lunds stad höll sitt första sammanträde den 7 september 1925. Barnavårdsnämnden skulle kontrollera fosterbarnsvården genom fosterbarnsinspektör (enligt SFS 1960:594 § 15 skulle fosterbarnsinspektör lämna sina handlingar till barnavårdsnämnd) och fick enligt lag 31/5 1934 även hand om ärenden rörande skyddsuppfostran, samhällsvård och bidragsförskott till barn födda utom äktenskap. Enligt bidragsförskottslagen 1937 kunde barnavårdsnämnden betala ut fastställt underhållsbidrag och sedan kräva de försumliga fäderna; denna verksamhet flyttades till Försäkringskassan 1977. Från 1935 ansvarade barnavårdsnämnden för ungdomar upp till 21 år, dvs dåvarande myndighetsålder, enligt Lag om samhällets barnavård och ungdomsskydd. Barnavårdsnämnden skulle kallas ungdomsnämnd vid behandling av ärenden rörande ungdomsskydd, dvs placering på skyddshem, senare ungdomsvårdsskola. Den 1 januari 1918 trädde lagen i kraft angående upprättande av barnavårdsmannaakter för barn utom äktenskap. Den gällde inte retroaktivt, d.v.s. för barn födda före detta datum. Det finns några få fall (absoluta undantag) där det ändå upprättats en akt för barn födda före datumet, om barnet var under 7 år och modern krävde att fadern skulle betala underhåll. Akten följde alltid barnet, d.v.s. den fanns på den ort och handlades av barnavårdsnämnden på orten där barnet var folkbokförd. En akt avslutades när barnet adopterades, när föräldrarna gifte sig eller när barnet fyllde 16 år. Adoptionsakter ingår oftast i Rådhusrättens och magistratens arkiv för städer. Barnavårdsnämnden i Lund upphörde i och med att Lunds kommunfullmäktige beslutade den 26 november 1970, § 378, om inrättandet av en social centralnämnd. Sociala centralnämnden svarade från år 1971 för de uppgifter som tidigare låg hos socialvårdsstyrelse, barnavårdsnämnd, nykterhetsnämnd och socialnämnd.

Placering

978

Länkar

Det finns inga länkar