Arkivbildare: Lunds kommun. Parkförvaltningen

Grunduppgifter

Lunds kommun. Parkförvaltningen
Lunds stads planteringar
84
1905 - 1995
Lund
  • 128100000 Lunds kommun
LUNDS KOMMUN. PARKFÖRVALTNINGEN (1905-1995) År 1879 tillsatte Lunds stad en arvoderad stadsträdgårdsmästare - akademiträdgårdsmästare R. Christensen. Lunds förste heltidsanställde stadsträdgårdsmästare tillträdde år 1905 enär Lunds stadsfullmäktige beslöt på sammanträdet den 16 december 1904 att "inrätta en stadsträdgårdsmästarebefattning med åliggande för innehavaren att under drätselkammaren omhänderhava den omedelbara omvårdnaden av stadens planteringsväsen". I den ursprungliga instruktionen för stadsträdgårdsmästaren fastslogs följande: " Stadsträdgårdsmästaren åligger Att ägna hela sin tid åt sin tjänst och att icke utan Drätselkammarens medgivande åtaga sig annat arbete. Att vårda och utöva närmaste tillsyn över de planteringar som stå eller framdeles kunna komma att ställas under stadens förvaltning, ävensom över stadens nuvarande eller blivande alléer vid stadens vägar och gator samt stadens tillhörande växthus och plantskolor." Ursprungligen bestod arbetsstyrkan av 3 arbetare förutom stadsträdgårdsmästaren. 1912-1917 var Lunds stads planteringsstyrelse beslutande myndighet för parkförvaltningen. Stadsträdgårdsmästare genom åren: 1879-1888 Rasmus Christensen 1888-1921 Johannes Ekberg 1921-1922 Birger Myllenberg 1922-1956 Oscar Ahlström 1957-1985 Robert Montan 1986- 2013 Lars Jacobsson Lunds stads allmänna parkers och planteringars tillkomst (ett urval) 1746-1749 Lundagård anlades. 1820 Blev Helgonabacken ordnad och upplåten till allmän promenadplats av dåvarande biskop Faxe. Omändrades sedan UB uppförts 1907. 1821 anlade universitetet Södra Wallpromenaden till en allmän promenadplats enligt kungligt brev av den 3 april 1821. Övertogs av staden 1891. 1847 anlades Östra kyrkogården och Östra planteringen av ett aktiebolag. Staden övertog områdena 1884. 1858 anlades Gyllenkrokska promenaden av överste kammarjunkare, friherre Gösta Gyllenkrok, som vid sin död 1865 donerade promenaden till staden. 1859 ”Emellan Klostergatan och Stora Fiskaregatan, på den plats som förut intogs av ett med stort stengärde inhägnat åkerfält (Klosterlyckan), har i följd av järnbanans anläggning det 4:e av stadens torg, Bantorget, nyligen uppstått och lofvar, med de kastanjeplanteringar der blivit gjorda att framdeles bliva en av stadens prydligaste punkter”. Blev delvis omlagt 1899. 1860 anlades området mellan Gyllenkrokska promenaden, Södra vallen och Svanegatan med undantag av Observatoriets område av ett bolag för förhindrande områdets sönderstyckande och vanprydliga bebyggande. Detta s. k. Parkbolagets trädgård övertogs av staden 1904 och ingår numera i Stadsparken. 1862-1867 (Nya) Botaniska trädgården anlades norr om Östra planteringen. 1886 övertog staden Monumentet över slaget vid Lund och lät omedelbart plantera häck och skyddsträd kring området. År 1911 utvidgades planteringen norrut. 1887 Södra Esplanaden påbörjades för utläggning som promenadväg från Stora Södergatan till nuvarande Kastanjegatan. Den östliga delen utlades 1902. 1890 Staden överlät den norra delen av Östra planteringen till Botaniska trädgården. 1894 Sankt Laurentiigatan planterades med akacier för en summa av kr 179.40. Flertalet gick dock ut och en omfattande komplettering blev gjord 1900. 1906 För planering och plantering av området för den blivande utställningen beviljades ett anslag på 15 000 kr. 1907 Industri-, Konst- och Slöjdutställningen i nuvarande Stadsparkens norra del pågick den 30 maj - 22 sept. och lockade närmare 250 000 besökare. (Lund hade 1907 19 000 invånare). 1908 En kommitté om 7 personer tillsattes för att uppgöra förslag till framtida disposition av utställnings- området. 1909 beviljades ett anslag på 22 058 kr till parkanläggning på utställningsområdet enligt av stadsträdgårdsmästare Johannes Ekberg uppgjort förslag, alternativ II. 1910 Plantering norr om saluhallen anlades. 1913 Platsen framför Realläroverket (Spyken) ordnades. 1913 På Clemenstorget planterades en rundel och kastanjer på västra sidan. Lönnar på ostsidan planterades 1921. 1915 Plantering vid Klosterkyrkans mur anlades. 1916 Trekant framför Flickskolan (Lindebergska skolan) anlades. 1924 Plantering på Stortorget anlades. 1940 Clemenstorget får sin nuvarande utformning efter ritningar av arkitekt Gunnar Sundbärg. 1944-49 Anlades Sankt Jörgens park 1954 Anlades Elias Fries park Parkvakter i Lund: Busliv i parker är inte en företeelse som uppstått under senare årtionden. Redan 1930 ansåg stadsträdgårdsmästaren att buslivet i Stadsparken blivit så omfattande att det behövdes en ordningsvakt för att hålla ordning i parken under sommarmånaderna. Efter hand blev Lunds samtliga större parker bevakade av parkvakter, som rapporterade om minsta förseelse inom bevakningsområdet. Den sista halvtidstjänsten som parkvakt i Lund drogs in den 1 januari 1984. Vid omorganisationen av kommunens nämnder och förvaltningar 1995, blev parkförvaltningen en del av Tekniska förvaltningens ansvarsområde fr. o m 1.1.1996.

Placering

191

Länkar

Det finns inga länkar