Arkivbildare: Lunds kommun. Park- och naturvårdsnämnden

Grunduppgifter

Lunds kommun. Park- och naturvårdsnämnden
Parkförvaltningen
83
1980 - 1995
Lund
  • 128100000 Lunds kommun
LUNDS KOMMUN. PARK-OCH NATURVÅRDSNÄMNDEN (1980-1995) tillkom vid kommunfullmäktiges sammanträde den 29 november 1979, § 274, som handlar om förslag till ändringar i den kommunala förvaltningsorganisationen. I denna paragraf fattades beslut om att från och med den 1 januari 1980 upphöra med gatu-och parknämnden och naturvårdsnämnden, samt att inrätta en gatu-och trafiknämnd och en park-och naturvårdsnämnd. Det ankom på park- och naturvårdsnämnden att handlägga ärenden angående park-, natur- och strövområden att svara för kommunens lekområden med undantag av bygglekplatser… att svara för friluftsunderhållning och den del av bevakningen i parkerna som utföres av parkvakterna att som rådgivande och förslagsställande organ bevaka naturvårdsfrågor vid planering, administration och utnyttjande av naturområden i kommunen OBS! T o m 1989 finns endast nämndens protokoll med bilagor i detta arkiv. Övriga handlingar tillhörande verksamheten finns i Parkförvaltningens arkiv, arkivnr 84. Vid omorganisationen av kommunens nämnder och förvaltningar 1995, blev park- och naturvårdshandläggningen en del av Tekniska nämndens ansvarsområde fr. o m 1.1.1996.

Placering

21

Länkar

Det finns inga länkar