Arkivbildare: Lunds kommun. Namnberedningen

Grunduppgifter

Lunds kommun. Namnberedningen
81
1942 - 1991
Lund
  • 128100000 Lunds kommun
LUNDS KOMMUN. NAMNBEREDNINGEN (1942-1991) I december 1941 lämnade de tre motionärerna G Bergman, A Borelius och Carl Borgström in en framställning till stadsfullmäktige om att en namnberedning med uppgift att avge förslag till namn på gator, allmänna platser och kvarter i Lund skulle inrättas. Stadsfullmäktige beslöt den 27 februari 1942, § 37, att tillsätta en namnberedning bestående av fem ledamöter med uppgift att till byggnadsnämnden avge förslag enligt ovan. De fem första ledamöterna i namnberedningen valdes av stadsfullmäktige den 27 mars 1942. Kommunfullmäktige beslutade att lägga ned namnberedningen i och med 1991 års utgång. Fr o m 1992 bereds namnärenden av lantmäterichefen på stadsbyggnadskontorets lantmäteriavdelning. Se även Lunds stadsfullmäktiges kommitté "Kommittén med uppdrag att överse de år 1877 företagna ändringarna i stadens gatunamn samt att för stadsfullmäktige föreslå de nya gatu- och vägnamn som kommittén på grund av sitt arbete eller av särskild anledning finner sig böra förorda", Stadsfullmäktiges arkiv (nr 169) volym F 1:42.

Placering

26

Länkar

Det finns inga länkar