Arkivbildare: Lunds kommun. Kommunala pensionärsrådet

Grunduppgifter

Lunds kommun. Kommunala pensionärsrådet
35
1977 -
Lund
  • 128100000 Lunds kommun
LUNDS KOMMUN. KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET (1977- ) Kommunfullmäktige beslutade på sammanträdet den 25 november 1976 att fr o m 1977 inrätta ett kommunalt pensionärsråd i Lund. Bakgrund till pensionärsrådets införande var att enskilda kommuner, länsavdelningar, pensionärernas riksorganisation (PRO) och Sveriges folkpensionärers riksförbund (SFRF) hade hos Svenska kommunförbundet begärt konkreta förslag till lämpliga regler för kommunala pensionärsråd. Förbundsstyrelsen beslöt 1975 att överlämna promemoria om kommunala pensionärsråd till kommunerna som information. Sociala centralnämnden i Lund remitterade promemorian till Lunds avdelningar av PRO och SFRF, vilka organisationer tillstyrkte att ett kommunalt pensionärsråd inrättades i Lund. Enligt reglementet är pensionärsrådet en till kommunstyrelsen och socialnämnden knuten referens- och samrådsgrupp utan beslutsfunktioner. Pensionärsrådet ska vara ett organ för samråd och ömsesidig information mellan pensionärernas organisationer å ena sidan och kommunen å andra sidan. Pensionärsrådets verksamhetsområde omfattar frågor inom kommunens service för äldre och har bl a till uppgift att framföra synpunkter på frågor som gäller utformning och utveckling av äldreservicen att föreslå förändringar och förbättringar angående servicen till och omvårdnaden om pensionärerna att bevaka boendeplaneringen och pensionärernas bostadssituation att i övrigt vara kontaktlänk mellan pensionärsorganisationerna och kommunen I kommunala pensionärsrådet, KPR, ska kommunen samråda och informera om sin verksamhet, om planerade förändringar samt om resultatet av olika åtgärder, som har eller kan få aktualitet för kommunens pensionärer. Pensionärernas representanter ska informera om och ge förslag till lämpliga anpassningar av det verksamhetsutbud, som berör äldres förhållande i samhället. KPR är således ett referensorgan med överläggningsrätt/yttranderätt i frågor som berör pensionärer på kommunnivå. Kommunala pensionärsrådet ska medverka i utarbetandet av plan för stöd, service och omvårdnad samt vid kontroll och uppföljning av denna. Pensionärsrådets ledamöter utses av kommunstyrelsen.

Placering

8

Länkar

Det finns inga länkar