Arkivbildare: Lunds kommun. Kristidskontoret (oljekrisen)

Grunduppgifter

Lunds kommun. Kristidskontoret (oljekrisen)
73
1973 - 1974
Lund
  • 128100000 Lunds kommun
LUNDS KOMMUN. KRISTIDSKONTORET (OLJEKRISEN 1973-1974) Kristidskontoret i Lunds kommun, liksom i övriga Sveriges kommuner, inrättades p g a oljekrisen 1973-1974. OPECs medlemsländer beslutade att chockhöja priset på olja och strypa oljeleveranserna till västvärlden, vilket ledde till olje-och bensinransonering som handlades av kristidskontoret. Sverige var vid denna tidpunkt ett av världens mest oljeberoende länder. Ur Wikipedia: Oljekrisen 1973 var en period under 1970-talet då priserna på olja gick upp mycket drastiskt. Detta föregicks av oktoberkriget 1973 mellan å ena sidan Egypten och Syrien och å andra sidan Israel. OPEC-länderna vägrade att exportera olja till stater som hjälpt Israel i oktoberkriget. Västländerna, som importerade mycket olja från OPEC- länderna var tvungna att spara på oljeprodukter, och man började debattera alternativa energikällor. Den ekonomiska följden av oljekrisen blev att den mer eller mindre permanenta högkonjunktur som pågått i västvärlden sedan andra världskrigets slut dalade ner i en lågkonjunktur som kom att pågå några år in på 1980-talet. Konsekvenser för Sverige: 1970-talet innebar kraftiga prisökningar på bensin. Mellan 1968 och 1985 femtonfaldigades priset på petroleumprodukter i Sverige Under perioden november 1973 - januari 1974 lade regeringen fram propositioner med innebörden att allmänna förfogandelagen samt den allmänna ransoneringslagen skulle träda i kraft. Genom dessa fullmaktslagar skulle regeringen ges rätt att fatta beslut istället för riksdagen. Regeringen utfärdade också bestämmelser om att statliga myndigheter skulle spara energi och gentemot allmänheten satte regeringen igång kampanjer för att minska elkonsumtionen. Med oljebolagen kom regeringen överens om att minska leveranserna av eldningsolja till konsumenter med 25 procent. I januari 1974 infördes ransoneringar av drivmedel, bränsle, värme från fjärrvärmeverk samt ransonering av varmvatten. De flesta av ransoneringarna avskaffades under det första kvartalet 1974.

Placering

7

Länkar

Det finns inga länkar