Arkivbildare: Lunds kommun. Konstnämnden

Grunduppgifter

Lunds kommun. Konstnämnden
Kultur
72
1971 - 1982
Lund
  • 128100005 Lunds stad 1863-1966
LUNDS KOMMUN. KONSTNÄMNDEN 1971-1982 Den 24 februari 1950, § 57, motionerade stadsfullmäktigeledamoten Rickard Blomstedt om att tillsätta en kommitté med uppdrag att undersöka önskvärdheten av att en kulturnämnd tillsattes i staden. Motionen som omfattande 13 punkter behandlades av fullmäktige den 16 juni 1950, § 161, varvid man enades om att behov av en nämnd endast fanns beträffande punkterna 10 och 11 i motionen, som handlade om handhavandet av "prydandet av offentliga byggnader med konstverk" samt "inköp av konstverk som anses böra bevaras inom kommunen". I konsekvens härav beslutade stadsfullmäktige den 27 oktober 1950, § 275, om inrättandet av en konstnämnd i staden fr. o m den 1 januari 1951, med uppgift att verka för offentliga platsers prydande med konstverk och för konstnärlig utsmyckning av staden tillhöriga byggnader, där sådan utsmyckning kan ifrågakomma. § 1 i konstnämndens reglemente stadgade att nämnden "skall verka för offentliga platsers prydande med konstverk och för konstnärlig utsmyckning av kommunen tillhöriga byggnader, där sådan utsmyckning kan ifrågakomma". § 2 fastslog att "Konstnämnden har att hos kommunfullmäktige inkomma med begäran om anslag till inköp av konstföremål för kommunens räkning samt äger på egen hand verkställa inköpen inom ramen för av fullmäktige beviljat anslag". Fullmäktige beslutade den 25 augusti 1982, § 177, att fr. o m den 1 januari 1983 inrätta en ny nämnd, kulturstödsnämnden, att handlägga ärenden om bidrag till kulturella föreningar samt de ärenden som tidigare handlagts av konstnämnden, kulturstipendienämnden och kulturdelegationen. För åren 1951 - 1970 se Lunds stad. Konstnämnden För åren 1983 - 1991 se Lunds kommun. Kulturstödsnämnden För åren 1992 - 1995 se Lunds kommun. Kulturnämnden För åren 1996 - - se Lunds kommun. Kultur- och fritidsnämnden

Placering

14

Länkar

Det finns inga länkar