Arkivbildare: Södra Sandby kommun. Fattigvårdsstyrelsen

Grunduppgifter

Södra Sandby kommun. Fattigvårdsstyrelsen
527
1872 - 1951
Södra Sandby
  • 128100016 Södra Sandby kommun 1863-1973
SÖDRA SANDBY KOMMUN. FATTIGVÅRDSSTYRELSEN Särskild fattigvårdsdirektion fanns i många kyrkliga församlingar före 1847, men blev genom 1847 års fattigvårdsförordning obligatorisk och fattigvårdsstyrelse inrättades i varje församling. När de borgerliga kommunerna tillkom 1863, fick kommunalnämnden hand om fattigvården, om inte särskild fattigvårdsstyrelse tillsattes, och sådan blev inte obligatorisk förrän den 1 januari 1919 genom lag om fattigvård av den 14 juni 1918. I små landsbygdskommuner var fattigvården kommunalnämndens största uppgift, och av gamla protokoll framgår att det inte bara var fråga om att passivt lindra den värsta nöden utan att mer konstruktiv hjälp också gavs. Genom 1918 års fattigvårdslag reformerades verksamheten. Fattighusen och fattiggårdarna bytte namn till ålderdomshem, fattigvårdsauktioner förbjöds, liksom rotegång* och överklagandemöjlighet återinfördes. *De fattighjon som inte kunde placeras på fattighus tilldelades en rotegång. Rotehjonet fick därefter gå mellan gårdarna efter en uppgjord ordningsföljd. Ett antal gårdar - sex var vanligt - som ingick i en rote hade gemensam skyldighet att stå för mat och logi, och i viss mån vård. Hjonen skulle efter förmåga hjälpa till och göra rätt för sig. Utdrag ur Södra Sandby kommunalstämmas protokoll den 31 oktober 1871, § 2: "Företogs val av Fattigvårdsstyrelse, hvartill kommunalnämnden såsom hittills utsågs äfvensom Tillsyningsmän inom socknen hvilka i enlighet med nu till inträde gällande fattigförordning böra hafva tillsyn öfver bettlare och med dem anställa förhör, samt i öfrigt efter omständigheterna förfara, hvarvid följande valdes, neml...". Obligatorisk fattigvårdsstyrelse tillsattes av kommunalstämman den 26 december 1918 § 5. 1918 års fattigvårdslag gällde fram till år 1955. Efter kommunreformen 1952 fortsatte fattigvårdsstyrelsen att verka i nybildade Södra Sandby storkommun.

Placering

29

Länkar

Det finns inga länkar