Arkivbildare: Gödelövs kommun. Livsmedelsnämnden

Grunduppgifter

Gödelövs kommun. Livsmedelsnämnden
510
1917 - 1920
  • 128100021 Gödelövs kommun 1863-1951
GÖDELÖVS KOMMUN. LIVSMEDELSNÄMNDEN Under krigsåren 1914-1918 så inrättade man styrelser och nämnder för att kontrollera och styra livsmedelstillverkning och ransonering. Det var också dessa organ som skötte ransoneringen och utdelning av ransoneringskort. Under 1:a världskriget var socker den första varan som ransonerades. Livsmedelsnämnden var kommunal medan livsmedelsstyrelsen var statlig och dess arkiv förvaras på Landsarkivet i Lund. Enligt Kunglig förordning av den 10 juli 1917 skulle lokal livsmedelsnämnd utses. Med anledning av detta utsåg en extra kommunalstämma den 19 augusti 1917 § 2 en livsmedelsnämnd för Gödelövs kommun bestående av 4 ledamöter och 2 suppleanter. Redan på en extra kommunalstämma den 2 juli 1917 beslutades ”med anledning af Kungl. Maj:ts nådiga kungörelse af den 8 juni 1917 beviljade stämman 500 kronor för inköp af fläsk och ved att utdelas till mindre bemedlade personer…”. Dagen efter beslutet om livsmedelsnämndens tillsättande, den 20 augusti 1917 höll livsmedelsnämnden sitt första sammanträde som handlade om 3 inköpta svinkroppar från Tomelilla svinslakteri, prissänkningar på oxkött, inköp av sill för nersaltning, erbjudande från friherre Axel Gyllenkrok på Björnstorp om gratis vedplockning och kotteinsamling efter anvisning av skogvaktare Lindqvist. För kotteinsamlingen ville nämnden särskilt uppmana lärarepersonalen att samla barnen för att med dem samla vinterbehov därav. Nämnden beslutade vidare att inköpa 12 lass torv á 20 hektoliter per lass. Vidare beslutades om inköp av lingon till ett pris av 45 öre per kilo. Som sista punkt på detta livsmedelsnämndens första möte ”beslutade nämnden att till jordbruksrådet inkomma med följande skrivelse: Gödelövs kommun anhåller härmed vördsamt om Jordbruksrådet vill hjälpa brukare av den särskilt styva jorden till mera kraftfoder åt arbetshästar. Som en del av jorden här inom socknen är av tung och styv beskaffenhet, och vi efter vårarbetet kunnat draga oss fram endast med stort besvär och rent utmagrade hästar se vi oss nu nödsakade att bedja om 8 kg kraftfoder per häst och dag från den 1 september under tre månader för höstsådden, plöjning och sockerbetsskörden. Arbetshästarnas antal å dessa egendomar utgöra noga räknat 55 st, vilket skulle bli en ökning av 24.750 kg kraftfoder som skulle tillerkännas dem.” Nämndens sista sammanträde hölls den 18 juni 1920.

Placering

2

Länkar

Det finns inga länkar