Arkivbildare: Enskilt arkiv. Privata Högre Lärarinneseminariet i Lund

Grunduppgifter

Enskilt arkiv. Privata Högre Lärarinneseminariet i Lund
303
1905 - 1916
Lund
  • 128100005 Lunds stad 1863-1966
ENSKILT ARKIV. PRIVATA HÖGRE LÄRARINNESEMINARIET I LUND Behovet av professionellt utbildade lärarinnor för det växande antalet flickskolor i Sverige under perioden 1860-1900 föranledde bildandet av ett högre lärarinneseminarium i Lund. Skolan grundades år 1905 av fröken Anna Rönström, fru Anna Herrlin, professor Axel Kock, professor Hans Larsson, rektor Carl Sprinchorn, vice häradshövding Albert Broomé och rektor Johannes Strömberg. Undervisningen på skolan startade höstterminen samma år, 1905. Läroanstalten hade till uppgift att utbilda lärarinnor för de högre flickskolorna, samskolorna och hemmen. Kursen var treårig: 1:sta avd., 2:dra avd. och 3:e avd. Redan under första året kunde vissa ämnen bortväljas. Fr o m andra året bedrevs undervisningen inom två skilda linjer, en humanistisk och en matematisk - naturvetenskaplig. Tredje året koncentrationslästes ett färre antal ämnen. Genom samarbete med Högre Elementarskolan i Lund för flickor kunde de blivande lärarinnorna få praktik på denna skola. När riksdagen genomdrev en minskning av anslagen till seminarierna beslutade styrelsen att ”utan säkrare och klarare utsikter för framtiden ansåg sig varken böra eller kunna söka förskaffa läroverket de ekonomiska förutsättningar, utan vilka arbetet icke numera skulle kunna fullföljas på det sätt styrelsen alltid betraktat som berättigandet för seminariets fortbestånd, beslöts läroverkets nedläggande”. Läsåret 1915/ 16 blev det sista på skolan med 20 elever i 3:e avdelningen. födda 1894 och 1895. Styrelsen avslutade sin och skolans gärning med orden: ”I övertygelsen att seminariets arbete för lärarinneutbildningens befrämjande icke varit gagnlöst avsluta vi vår verksamhet med en livlig önskan, att den högre seminarieutbildningen för framtiden måtte kunna tillgodoses på ett så fullgott och värdefullt sätt, att den alltjämt må kunna behålla och motsvara det förtroende den hittills åtnjutit.”

Placering

1

Länkar

Det finns inga länkar