Arkivbildare: Lyngby kommun. Syskonen Albrektssons och Anna Montelius donationsfond

Grunduppgifter

Lyngby kommun. Syskonen Albrektssons och Anna Montelius donationsfond
500
1941 - 1952
  • 128100022 Lyngby kommun 1863-1951
LYNGBY KOMMUN. SYSKONEN ALBREKTSSONS OCH ANNA MONTELIUS DONATIONSFOND I Lyngby kommunalnämnds protokoll från sammanträde den 24 januari 1941 omnämns första gången Albrektssons donationsfond. Donationen bestod av en fastighet, Grönalund nr 1 om 2 609 kvm. avsöndrad från 37/96 mantal nr 11 Lyngby med taxeringsvärde på 6 800 kr. samt ytterligare tillgodohavanden, vilka tillsammans med fastigheten uppgick till 36 338 kr. och 91 öre. Nästa notering angående donationsfonden är från sammanträdet den 2 juni 1943: § 2. Kommunalnämnden beslöt enhälligt uppföra ett så kallat likvagnshus å den Albrektssonska tomten vid den norra gaveln å uthuslängan, med en längd av cirka 3,5 meter, tillbyggnaden skall uppföras av tegel under tak av bräder och papp, gavelspets av tegel, tegelytorna skall rappas. Till att ombesörja detta utsågos ordf. och Birger Persson, ritning och kostnadsförslag skall infordras. Kostnaderna härför skall utgå av tillgängeliga medel. Sista noteringen angående fonden är från kommunalnämndens sammanträde den 2 juni 1950: § 2. Från Länsstyrelsen i Malmöhus län inkommen skrivelse, om hur enligt kommunens uppfattning bör efter kommunindelningens ikraftträdande den 1 januari 1952 förfaras i avseende å dispositionen och förvaltningen av en var av de i bifogade förteckning upptagna donationerna. (Däribland Albrektssons/ Montelius donationsfond) Kommunalnämnden i Lyngby beslöt enhälligt, att donationerna inom Lyngby kommun skall förvaltas av kommunalnämnden och användas till det ändamål inom Lyngby kommun, som donationsbreven utvisa.

Placering

1

Länkar

Det finns inga länkar