Arkivbildare: Genarps kommun. Genarps polisdistriktsförbund

Grunduppgifter

Genarps kommun. Genarps polisdistriktsförbund
484
1943 - 1957
Genarp
  • 128100024 Genarps kommun 1863-1973
GENARPS KOMMUN. GENARPS POLISDISTRIKTSFÖRBUND Genom lag om polisväsendet 6 juni 1925 indelades landet i polisdistrikt. Varje stad eller köping utgjorde eget polisdistrikt. På landet skulle landsfiskalsdistrikt eller del därav utgöra polisdistrikt. Kommun som utgjorde eget polisdistrikt fick tillsätta polisnämnd, som huvudsakligen var ett organ för den kommunala finansieringen av polisväsendet. Den upprättade förslag till löne- och omkostnadsstat m m men kunde också avge yttranden i frågor av mer allmän betydelse för polisväsendet. Däremot befattade den sig inte med själva polisarbetet. Flera kommuner kunde ingå i ett polisförbund, alltså ett kommunalförbund, för att lösa polisfrågorna. Genarps polisdistriktsförbund bildades av Genarps och Esarps landskommuner den 1 april 1946. Polisstyrkan bestod av en polisman, Carl L. i Genarp. Polisdistriktet synes ha varit tämligen lättskött. Den årliga förvaltningsberättelsen har en standarsavslutning som lyder: ”I likhet med föregående år har lugn och ordning varit rådande inom polisdistriktet. Inga vidare störande episoder ha förekommit vare sig vid förefintliga nöjesetablissemang, näringsställen eller annorstädes inom polisdistriktet. Ordningens handhavare kan därför på det bästa vitsordas.” Kommunalförbundet upplöstes redan efter 5 år i samband med 1952 års kommunreform, efter vilken Genarps landskommun kom att tillhöra Genarps storkommun och Esarps landskommun kom att tillhöra Staffanstorps storkommun. Det kom dock att dröja till den 24 juni 1957 innan likvidationen av förbundet slutligen genomfördes. I denna dags sammanträdesprotokolls § 2 skrivs ”Ordföranden beklagade det sällsynt långa dröjsmålet med ärendets handläggning och avgav en förklaring om orsaken härtill”. (Vilken förklaring det var framgår inte av protokollet).

Placering

2

Länkar

Det finns inga länkar