Arkivbildare: Enskilt arkiv. Lunds Ungdomsråd

Grunduppgifter

Enskilt arkiv. Lunds Ungdomsråd
298
1943 - 1970
Lund
  • 128100005 Lunds stad 1863-1966
ENSKILT ARKIV. LUNDS UNGDOMSRÅD Lunds ungdomsråd konstituerades vid ett sammanträde den 29 november 1943 då man även antog stadgar som byggde på de normalstadgar för ungdomsråd som föreslagits i "Ungdom", en tidskrift för Sveriges ungdomsledare. Enligt stadgarna hade Ungdomsrådet till uppgift att vara ett samlande organ för ungdomsorganisationerna i Lund, att tillvarata dessa organisationers gemensamma intressen samt att påtaga sig större gemensamma uppgifter, att bidra till skapandet av en andligt stark, intellektuellt vaken och kroppsligt sund ungdom, samt att utgöra en förbindelselänk mellan ungdomsorganisationerna och samhällets organ för ungdomsvård och uppfostran. Ungdomsrådet skulle vara ett fritt forum för överläggningar i religiösa, sociala, ekonomiska, politiska och andra frågor som direkt eller indirekt berörde dåtidens ungdom. Ungdomsrådet anordnade 24 okt - 24 nov 1944 en ungdomsledarekurs, då man menade att ledarfrågan var den viktigaste frågan i allt ungdomsarbete. Kursen omfattade föreläsningar och samtal i ämnena ungdom, litteratur och film, ungdomen inför yrkesvalet, ledarskapets psykologi, läkarsynpunkter på sexualfrågan, de unga och hemmet, medlemsvården inom organisationerna, ungdomen och övergångsårens kris, ”buspojkens” problem, idrottshygien för ungdom, ungdomens fostran i ekonomiskt hänseende samt ”en sund själ i en sund kropp”. Kursen bedrevs under elva kvällar med 139 personer anmälda till kursen och med ett medeltal på 128 personer per föreläsning. Ungdomsrådet gav regelbundet ut en broschyr med förteckning över Lunds ungdomsföreningar. Den 8 april 1952 anordnade Ungdomsrådet ett offentligt möte varvid en av Stockholms mest kända ungdomsledare, kriminalöverkonstapel Börje Brännström höll föredrag över ämnet ”Ungdomen och samhället”. Föredraget hölls på Socialinstitutet och samlade ”en mycket stor publik”. Redan i 1952 års verksamhetsberättelse skrev Ungdomsrådets arbetsutskott att man ”med ledning av erfarenheterna från det gångna året ser sig nödsakat att beklaga att intresset från de anslutna organisationernas sida visat sig så litet när det gällt att gemensamt dryfta ungdomsvårdens och det lokala ungdomsarbetets gemensamma problem i stort. Ett bristande intresse av detta slag synes i hög grad äventyra hela Ungdomsrådets verksamhet och effektivitet.” Dock fortsatte Lunds Ungdomsråd att leva vidare. Den sista handlingen i arkivet är en verksamhetsberättelse för tiden 10 feb 1969 - 10 feb 1970. Antagligen upphörde Lunds Ungdomsråd att existera någon gång under 1970. Lunds stads ungdomsstyrelse upphörde den 30 juni 1970 för att ersättas med den nyinrättade fritidsnämnden den 1 juli 1970. Namnet Lunds Ungdomsråd lever ännu kvar, men i en annan form, nämligen som ett av Lunds kommun drivet projekt som startade med Lunds Ungdomsting och senare övergick till namnet Lunds Ungdomsråd, som ska vara ett rådgivande organ till Lunds kommunfullmäktige för att göra ungdomars röster hörda i lokalpolitiska sammanhang.

Placering

1

Länkar

Det finns inga länkar