Arkivbildare: Genarps kommun. Byggnadsnämnden

Grunduppgifter

Genarps kommun. Byggnadsnämnden
474
1945 - 1951
Genarp
  • 128100024 Genarps kommun 1863-1973
GENARPS KOMMUN. BYGGNADSNÄMNDEN 1907 kom en stadsplanelag för att bättre reglera byggandet i städer. Stadsplanelagen 1931:142 och byggnadsstadgan 1931:364 gällde från 1932 och innehöll krav på att städer och stadsliknande samhällen skulle ha en byggnadsnämnd. På landsbygden var byggandet fritt till mitten av 1900-talet, men där byggnadsplan eller utomplanebestämmelser fastställts av länsstyrelsen, skulle byggnadsverksamheten skötas av en byggnadsnämnd på i regel tre personer, varav länsstyrelsen utsåg en och kommunalfullmäktige två. I stället för byggnadsnämnd kunde en särskild person förordnad av länsstyrelsen utses att ha överinseende över verksamheten. I regel kallades denne person bostadsinspektör. Enligt Byggnadslagen 1947:385 och byggnadsstadgan 30/6 1947, som trädde i kraft 1948, skulle byggnadsnämnd finnas i varje kommun, om inte länsstyrelsen medgav undantag, vilket kunde ske längst t o m 1951. För mer begränsade områden kunde byggnadsnämnds uppgifter helt eller delvis fullgöras av en byggnadsinspektör eller av kommunalnämnd. Genarps kommun beslutade att inrätta en byggnadsnämnd fr o m 1945 som verkade i 6 år, varefter Genarps storkommuns byggnadsnämnd 1952 övertog ansvaret inom byggnadsområdet.

Placering

1

Länkar

Det finns inga länkar