Arkivbildare: Enskilt arkiv. Lunds Turisttrafikförening

Grunduppgifter

Enskilt arkiv. Lunds Turisttrafikförening
297
1956 - 2010
Lund
  • 128100000 Lunds kommun
ENSKILT ARKIV. LUNDS TURISTTRAFIKFÖRENING Hösten 1956 gick följande brev ut till personer som kunde tänkas vara intresserade av att marknadsföra Lund som turiststad: Sedan stadsfullmäktige anmodat drätselkammaren taga initiativ till bildande av en turisttrafikförening i staden, inbjudes Ni härmed till sammankomst torsdagen den 8 november 1956 kl. 1900 å Akademiska Föreningens lilla sal för bildande av Lunds Turisttrafikförening. Inbjudan var undertecknad av Hans Ingemansson, drätselkammarens ordförande. På detta, föreningens första sammanträde, utsågs Lunds stadsfullmäktiges ordförande Torsten Andrée till ordförande. Syftet med att bilda denna förening var att främja och utveckla turistväsendet inom Lunds kommun. Det första verksamhetsåret 8/11 1956 - 31/12 1957 inriktades verksamheten på ett uppbyggande av medlemsantalet samt att framställa och utge broschyrer om Lund på svenska, engelska och tyska. Det planerades för en turistbyrå, dock hade ingen lämplig lokal hittats. Ett samarbete inleddes med ”innehavaren av den privata rumsförmedlingen”. Man beslutade om att vägvisartavlor sattes upp i staden. Föreningen erhöll av Lunds stad ett årligt anslag på 10 000 kr för åren 1957 och 1958. 1958 anställdes en kanslist och lokal ordnades i stadshuset. Under åren 1961-1973 bedrevs verksamheten i lokaler på Knut den stores torg och från 1973 till 1 juli 1986 fanns Lunds turisttrafikförening i Ekska huset på Sankt Petri kyrkogata 4. 1 maj 1964 inrättades en tjänst som turistintendent, samtidigt som verksamheten expanderade kraftigt. Under 1960-, 70- och 80- talen var turisttrafikföreningen mycket aktiv vad gäller Lunds utbyte med vänorter och då speciellt utbytet med vänorten Nevérs i Frankrike. 1982 påbörjades en utredning i Lunds kommun om möjligheten att sammanföra kommunens informationsavdelning, konsumentrådgivning och Lunds turisttrafikförening till en informationscentral och fr.o.m. den 1 juli 1986 drivs turistverksamheten helt i kommunal regi. 1986 - 1992 fanns turistbyrån förlagd i stadshusets bottenvåning mittemot domkyrkan. Fr o m 1986 blev Lunds turisttrafikförenings främsta uppgift att agera som samarbetspartner och idégivare till den kommunala turistförvaltningen. Mot slutet av 1990- talet blev intresset för att medverka i föreningen allt sämre. På föreningens årsstämma den 26 april 2000 slöt endast ett 30- tal medlemmar upp, trots att man lockade med ”en läcker måltid” efter stämman och kåseri av Bertil Svensson med rubriken ”Sten Broman - så minns jag honom”. I årsberättelsen för 1999 beskrivs verksamheten under detta år på följande sätt: ”Trots att föreningen är vilande och verksamheten således ytterst begränsad kan styrelsen glädja sig åt att ett 30- tal personer betalt medlemsavgift för 1999. Detta i förening med de populära årsmötena visar att föreningen har en funktion att fylla”. Lunds turisttrafikförening lyckades hålla igång verksamheten i ytterligare 10 år för att definitivt upphöra i december 2010.

Placering

49

Länkar

Det finns inga länkar