Arkivbildare: Enskilt arkiv. Stadshusbolaget i Lund

Grunduppgifter

Enskilt arkiv. Stadshusbolaget i Lund
296
1835 - 1860
Lund
  • 128100005 Lunds stad 1863-1966
ENSKILT ARKIV. STADSHUSBOLAGET I LUND Från Knutsgillet framlades 1806 ett förslag om uppförande av ett kombinerat gilles- och rådhus. På 1820-talet gjordes ritningar till ett dylikt, men bristande ekonomi lade hinder i vägen för planernas genomförande. För att lösa den ekonomiska biten bildades 1835 Lunds Stadshusbolag med syfte: "att i Lund uppföra ett stadshus med tillhörande gästgivaregård". Gästgivargården skulle lösa bristen på resanderum i staden. Bolaget grundades på 280 aktier á 100 riksdaler, varav Lunds stad hade 80 aktier och Knutsgillet 20 aktier. Resterande 180 aktier innehades av enskilda borgare. Byggnadsarbetena igångsattes 1836 och den 1 augusti 1837 kunde stadshuset vid Stortorgets östra sida (tomterna 114, 115 och 116) högtidligen invigas med en ståtlig Knutsbal. Staden hade äntligen fått en rymlig festlokal. Den kom väl till pass då konungen Karl XIV Johan den 25 och 26 september samma år gästade Lund med stora tillställningar i stadshuset båda dagarna. Stadshuset fungerade under 1800-talet som Lunds förnämsta hotell- Lunds stad inlöste succesivt aktierna i Stadshusbolaget och 1860 upphörde bolaget. Gästgiverirörelsen i staden fanns kvar till 1899 då Grand Hotell gjorde den överflödig. Stadshuset omändrades 1900 till kombinerat kommunalhus och rådhus. I Knutssalen sammanträdde stadsfullmäktige och rådhusrätten hade sina sessioner där. Vidare fanns drätselkammare, magistrat, uppbördsverk, stadsarkitektkontor, stadsingenjörskontor, poliskammare och auktionskammare i huset. Ytterligare handlingar rörande "Lunds Stadshus Bolag" finns på Landsarkivet i Lund under arkivbeteckningen "Lund: Rådhusrätten och magistraten, handlingar rörande byggnader och tomter". Häri finns spridda bolagsstämmoprotokoll jämte en mängd verifikationer mm.

Placering

1

Länkar

Det finns inga länkar