Arkivbildare: Vallkärra kommun. Vallkärra, Håstads, Stångby, Västra Hoby och Norra Nöbbelövs brandförbund

Grunduppgifter

Vallkärra kommun. Vallkärra, Håstads, Stångby, Västra Hoby och Norra Nöbbelövs brandförbund
Brandkår, direktion
434
1941 - 1951
Vallkärra
  • 128100007 Vallkärra kommun 1863-1951
VALLKÄRRA KOMMUN. VALLKÄRRA, HÅSTADS, STÅNGBY, VÄSTRA HOBY, NORRA NÖBBELÖVS BRANDFÖRBUND I kommunalfullmäktiges protokoll den 28 oktober 1940 § 6 upptogs ärendet att länsstyrelsen upprättat ett förslag till uppdelning mm av Torna och Bara härader i nya brandkårsdistrikt. ”Enligt förslaget skulle det distrikt Vallkärra kom att tillhöra bestå av Vallkärra, Stångby, Håstad, Västra Hoby, Norra Nöbbelöv och eventuellt Igelösa och Odarslöv. Kostnaden för anskaffande av spruta, 400 meter slang och slangkopplingar skulle utgå med 15 öre per skattekrona”. "Fullmäktige beslöt under förutsättning av att Igelösa och Odarslöv kom att tillhöra detta distrikt, att bifalla länsstyrelsens förslag trots att effektiviteten i brandsläckningen blir sämre, än när vi ha avtal med Lunds Brandkår". Vid KF:s möte den 23/12 1940 § 17 godkändes länsstyrelsens förslag till brandkårsdistrikt, trots att Igelösa och Odarslövs inte kom att tillhöra detta distrikt. Vid KF:s möte den 5 maj 1941 § 3 och den 28 juli 1941 § 4 beslöts att anta förbundsordningen för kommunalförbundet. Dess § 1 lyder: ”Kommunerna Vallkärra, Stångby, Håstad, V. Hoby och N. Nöbbelöv äro sammanslutna till ett kommunalförbund, benämnt Vallkärra, Stångby, Håstad, V. Hoby och N. Nöbbelövs socknars brandförbund, vars ändamål är att hålla brandstation med erforderlig materiel i Vallkärra socken där brandkår uppsättes samt att i övrigt handhava brandväsendets förvaltning enligt allmän författning och med stöd därav meddela föreskrifter”. § 2 lyder: ”Förbundet har sitt säte i Vallkärra socken.” Konstituerande sammanträde för brandförbundet hölls den 23 maj 1941. Brandförbundet upplöstes efter utgången av 1951 i samband med storkommunsreformen 1952 och att de i förbundet ingående landskommunerna då bildade Torns storkommun.

Placering

9

Länkar

Det finns inga länkar