Arkivbildare: Vallkärra kommun. Vallkärra begravningskassa, understödsförening

Grunduppgifter

Vallkärra kommun. Vallkärra begravningskassa, understödsförening
433
193? - 1954
Vallkärra
  • 128100012 Torns kommun 1952-1966
VALLKÄRRA KOMMUN. VALLKÄRRA BEGRAVNINGSKASSA, UNDERSTÖDSFÖRENING Bildades troligen på 1920- talet eller i början av 1930- talet. Första anteckningen i arkivet är i en kassabok med ett ingående balanskonto 1934 på 4 054:76. Nya stadgar upprättades den 16 maj 1944 i enlighet med lagen den 24 mars 1938 om understödsföreningar. Stadgarna innehåller bl. a. följande paragrafer: § 1. Kassan har till ändamål att vid medlems död lämna begravningshjälp, och äro därför upprättade två klasser, benämnda klass 1 och klass 2. § 4. Inträde i kassan står öppet för varje man och kvinna, som a) genom läkarintyg eller intyg styrker sig äga god hälsa samt b) uppnått 15 men ej 45 års ålder. § 8. Som begravningshjälp utbetalas efter medlem, som vid sin död tillhört kassan minst 90 dagar i klass 1 100 kr, i klass 2 200 kr. § 11. Inträdesavgift erlägges till kassan med en (1) krona. § 12. Medlem, som vunnit inträde i kassan…erlägger för varje kalenderkvartal en efter åldern vid inträdet beräknad avgift, som utgör för den, som vid inträdet icke uppnått 30 år i klass 1: 45 öre klass 2: 0:90 kr. uppnått 30 men ej 40 år 60 öre 1:20 kr uppnått 40 men ej 45 år 75 öre 1:50 kr Begravningskassans sista styrelsesammanträde är den 16 mars 1954, varefter kassans vidare öde är okänt. Troligen övertogs den av nybildade Torns storkommun.

Placering

1

Länkar

Det finns inga länkar