Arkivbildare: Vallkärra kommun. Byggnadskommittén för ombyggnad av Vallkärra kommungård

Grunduppgifter

Vallkärra kommun. Byggnadskommittén för ombyggnad av Vallkärra kommungård
425
1939 - 1939
Vallkärra
  • 128100007 Vallkärra kommun 1863-1951
VALLKÄRRA KOMMUN. BYGGNADSKOMMITTÉN FÖR OMBYGGNAD AV VALLKÄRRA KOMMUNGÅRD På Vallkärra kommunalfullmäktiges sammanträde den 1 februari 1939 togs under § 13 upp en fråga som initierats av fattigvårdsstyrelsen som begärde att en utredning skulle göras ”angående viss ombyggnad å kommungården samt inläggning av värmeledning därstädes”. ”Fullmäktige beslöto att utse en kommitté att utreda frågan.” Man beslöt också att denne kommitté skulle bestå av representanter från fattigvårdsstyrelsen, kommunalnämnden och kyrkorådet (från kyrkorådet på grund av att kyrkan är ägare till kommungården) samt från kommunalfullmäktige. På kommunalfullmäktiges sammanträde den 19 juni 1939 § 7 togs frågan åter upp. Då hade kommittén inkommit med två förslag, varav KF fastnade för alternativ 2 som gick ut på att iordningsställa ”drängkammare, rum för betfolk samt mjölkrum på logens södra gavel enligt uppgjord skiss, och kostnadsberäknat till cirka ettusenfyrahundra kronor. Att alternativ 2 förordades motiverades med ”att en utredning av möjligheter och kostnader för en anslutning till något fattigvårdsförbund först bör verkställas, innan alltför stora kostnader nedläggas på kommungården”. I detta kommitténs förslag instämde kommunalnämnden och fattigvårdsstyrelsen.

Placering

1

Länkar

Det finns inga länkar