Arkivbildare: Vallkärra kommun. Byggnadsnämnden

Grunduppgifter

Vallkärra kommun. Byggnadsnämnden
423
1948 - 1951
Vallkärra
  • 128100007 Vallkärra kommun 1863-1951
VALLKÄRRA KOMMUN. BYGGNADSNÄMNDEN 1907 kom en stadsplanelag för att bättre reglera byggandet i städer. Stadsplanelagen 1931:142 och byggnadsstadgan 1931:364 gällde från 1932 och innehöll krav på att städer och stadsliknande samhällen skulle ha en byggnadsnämnd. På landsbygden var byggandet fritt till mitten av 1900-talet, men där byggnadsplan eller utomplanebestämmelser fastställts av länsstyrelsen, skulle byggnadsverksamheten skötas av en byggnadsnämnd på i regel tre personer, varav länsstyrelsen utsåg en och kommunalfullmäktige två. I stället för byggnadsnämnd kunde en särskild person förordnad av länsstyrelsen utses att ha överinseende över verksamheten. I regel kallades denne person bostadsinspektör. Enligt Byggnadslagen 1947:385 och byggnadsstadgan 30/6 1947, som trädde i kraft 1948, skulle byggnadsnämnd finnas i varje kommun, om inte länsstyrelsen medgav undantag, vilket kunde ske längst t o m 1951. För mer begränsade områden kunde byggnadsnämnds uppgifter helt eller delvis fullgöras av en byggnadsinspektör eller av kommunalnämnd. Vallkärra kommun följde den nya Byggnadslagen och inrättade en byggnadsnämnd 1948 som hann arbeta i 4 år, varefter Torns storkommuns byggnadsnämnd 1952 övertog ansvaret inom byggnadsområdet.

Placering

2

Länkar

Det finns inga länkar