Arkivbildare: Stångby kommun. Byggnadsnämnden för Stångby utomplansområde

Grunduppgifter

Stångby kommun. Byggnadsnämnden för Stångby utomplansområde
409
1946 - 1951
Stångby
  • 128100008 Stångby kommun 1863-1951
STÅNGBY KOMMUN. BYGGNADSNÄMNDEN FÖR STÅNGBY UTOMPLANSOMRÅDE 1907 kom en stadsplanelag för att bättre reglera byggandet i städer. Stadsplanelagen 1931:142 och byggnadsstadgan 1931:364 gällde från 1932 och innehöll krav på att städer och stadsliknande samhällen skulle ha en byggnadsnämnd. På landsbygden var byggandet fritt till mitten av 1900-talet, men där byggnadsplan eller utomplanebestämmelser fastställts av länsstyrelsen, skulle byggnadsverksamheten skötas av en byggnadsnämnd på i regel tre personer, varav länsstyrelsen utsåg en och kommunalfullmäktige två. I stället för byggnadsnämnd kunde en särskild person förordnad av länsstyrelsen utses att ha överinseende över verksamheten. I regel kallades denne person bostadsinspektör. Enligt Byggnadslagen 1947:385 och byggnadsstadgan 30/6 1947, som trädde i kraft 1948, skulle byggnadsnämnd finnas i varje kommun, om inte länsstyrelsen medgav undantag, vilket kunde ske längst t o m 1951. För mer begränsade områden kunde byggnadsnämnds uppgifter helt eller delvis fullgöras av en byggnadsinspektör eller av kommunalnämnd. Stångby kommun följde den nya Byggnadslagen och inrättade en byggnadsnämnd 1948 som efterföljdes av Torns storkommuns byggnadsnämnd 1952. För landbygden runt Stångby samhälle ansvarade en särskild byggnadsnämnd för Stångby utomplansområde.

Placering

3

Länkar

Det finns inga länkar