Arkivbildare: Enskilt arkiv. Lundatraktens lärarklubb

Grunduppgifter

Enskilt arkiv. Lundatraktens lärarklubb
290
1929 - 1968
Lund
  • 128100005 Lunds stad 1863-1966
ENSKILT ARKIV. LUNDATRAKTENS LÄRARKLUBB Lundatraktens lärarklubb var en intresseförening verksam mellan åren 1929-1968, avsedd för manliga folkskollärare som var medlemmar i folkskollärarförbundet och verksamma i Lunds stad med omgivning. Den grundades 1929 för att verka för sammanhållning och god kamratskap mellan klubbens medlemmar, befrämja medlemmarnas gemensamma intressen, samt att bistå enskilda medlemmar i angelägenheter som berörde deras anställningar. Klubben tog emot och förhöll sig till folkskollärarförbundets skrivelser, och anordnade årligen vår- och höstsammankomster, där det hölls föredrag och föreläsningar av medlemmar eller olika gästföreläsare. Dessa avslutades ofta med en supé och underhållning av olika slag. Vårsammankomsterna anordnades ofta som bilutflykter till olika Skånska orter, och från och med 1957 var även klubbens damer välkomna att delta under dessa utflykter. Många av deras höstsammankomster ägde rum på Grand Hotell i Lund och senare på Backholms restaurang. 1942-1942 valde klubben att särskilt bistå nyexaminerade lärare i Lund som fullgjorde sin militärtjänstgöring samt att stödja Norge-hjälpen genom en insamling av begagnade kläder. 1947 ändrade klubben namn till Lundatraktens Lärarklubb då många medlemmar var verksamma i Lunds närområde. När folkskollärarförbundet slogs ihop med folkskollärarinneförbundet och tillsammans bildade Sveriges Lärarförbund år 1961 behövde klubben se över sina stadgar. Enligt Sveriges Lärarförbunds nytillkomna stadgar kunde lärarklubbar inte längre bildas inom förbundet, vilket gjorde Lundatraktens Lärarklubb till en fristående förening. Hädanefter övergick klubben från att vara ett pedagogiskt forum till att främst verka för kontinuerlig samvaro mellan medlemmarna. De valde 1964 att mer aktivt etablera en kontakt med näringslivet, konstnärer m.m. och förlägga sina sammankomster på ateljéer eller arbetsplatser. År 1968 beslutas det att aktualisera klubbens upplösning då den ej längre fyllde någon väsentlig funktion, eftersom förankring saknades i lärarförbundet. Det föreslogs att den framledes borde övergå till en kamratsammanslutning, vilket fick gehör av samtliga närvarande som önskade undvika bildandet av en helt ny förening. Arkivet består främst av protokoll från 1929-1968, utförliga beskrivningar av deras föredrag, utflykter och samkväm, samt en medlemsförteckning och närvarolista.

Placering

3

Länkar

Det finns inga länkar