Arkivbildare: Torns storkommun. Fattigvårdsstyrelsen/ Socialnämnden

Grunduppgifter

Torns storkommun. Fattigvårdsstyrelsen/ Socialnämnden
373
1951 - 1966
Vallkärra, Stångby
  • 128100005 Lunds stad 1863-1966
TORNS STORKOMMUN. FATTIGVÅRDSSTYRELSEN/ SOCIALNÄMNDEN Särskild fattigvårdsdirektion fanns i många kyrkliga församlingar före 1847, men blev genom 1847 års fattigvårdsförordning obligatorisk och fattigvårdsstyrelse inrättades i varje församling. När de borgerliga kommunerna tillkom 1863, fick kommunalnämnden hand om fattigvården, om inte särskild fattigvårdsstyrelse tillsattes, och sådan blev inte obligatorisk förrän den 1 januari 1919 genom lag om fattigvård av den 14 juni 1918. I små landsbygdskommuner var fattigvården kommunalnämndens största uppgift, och av gamla protokoll framgår att det inte bara var fråga om att passivt lindra den värsta nöden utan att mer konstruktiv hjälp också gavs. Genom 1918 års fattigvårdslag reformerades verksamheten. Fattighusen och fattiggårdarna bytte namn till ålderdomshem, fattigvårdsauktioner förbjöds, liksom rotegång* och överklagandemöjlighet återinfördes. *De fattighjon som inte kunde placeras på fattighus tilldelades en rotegång. Rotehjonet fick därefter gå mellan gårdarna efter en uppgjord ordningsföljd. Ett antal gårdar - sex var vanligt - som ingick i en rote hade gemensam skyldighet att stå för mat och logi, och i viss mån vård. Hjonen skulle efter förmåga hjälpa till och göra rätt för sig. 1918 års fattigvårdslag gällde fram till år 1955, då den ersattes av 1956 års lag om socialhjälp. Året därpå, den 1 januari år 1957, ersattes fattigvårdsstyrelsen av socialnämnden. Den nya socialhjälpslagen innebar bl.a. att reglerna om försörjningsplikt mot anhöriga mildrades och att begreppet hemortsrätt försvann. Socialnämndens uppgifter var bl.a. att bestämma om socialhjälp, lämna allmänheten råd och anvisningar, föra socialhjälpsregister och föra kommunens talan i mål och ärenden som rörde socialhjälpsverksamheten. Socialnämnden kunde även driva ålderdomshem.

Placering

12

Länkar

Det finns inga länkar