Arkivbildare: Vombs kommun. Byggnadsnämnden för Vombs utomplansområde

Grunduppgifter

Vombs kommun. Byggnadsnämnden för Vombs utomplansområde
705
1942 - 1948
Vomb
  • 128100025 Vombs kommun 1863-1951
VOMBS KOMMUN. BYGGNADSNÄMNDEN FÖR VOMBS UTOMPLANSOMRÅDE 1907 kom en stadsplanelag för att bättre reglera byggandet i städer. Stadsplanelagen 1931:142 och byggnadsstadgan 1931:364 gällde från 1932 och innehöll krav på att städer och stadsliknande samhällen skulle ha en byggnadsnämnd. På landsbygden var byggandet fritt till mitten av 1900-talet, men där byggnadsplan eller utomplanebestämmelser fastställts av länsstyrelsen, skulle byggnadsverksamheten skötas av en byggnadsnämnd på i regel tre personer, varav länsstyrelsen utsåg en och kommunalfullmäktige två. I stället för byggnadsnämnd kunde en särskild person förordnad av länsstyrelsen utses att ha överinseende över verksamheten. I regel kallades denne person bostadsinspektör. Enligt Byggnadslagen 1947:385 och byggnadsstadgan 30/6 1947, som trädde i kraft 1948, skulle byggnadsnämnd finnas i varje kommun, om inte länsstyrelsen medgav undantag, vilket kunde ske längst t o m 1951. För mer begränsade områden kunde byggnadsnämnds uppgifter helt eller delvis fullgöras av en byggnadsinspektör eller av kommunalnämnd. Byggnadsnämnden för Vombs utomplansområde verkade endast under några år mellan 1942-1948. Ingick fr. o m 1952 i Veberöds storkommuns byggnadsnämnd

Placering

1

Länkar

Det finns inga länkar