Arkivbildare: Veberöds storkommun. Tekniska nämnden

Grunduppgifter

Veberöds storkommun. Tekniska nämnden
685
1958 - 1973
Veberöd
  • 128100028 Veberöds kommun 1863-1973
VEBERÖDS STORKOMMUN. TEKNISKA NÄMNDEN Veberöds tekniska nämnd påbörjade sitt arbete den 7 februari 1958, på vilket sammanträde i § 4 ordföranden "uttalade sin rädsla för att arbetsbördan i nämnden kom att bli så stor, att även v. ordf. måste vara behjälplig med vissa arbete och borde då hans tjänster ersättas med något arvode". En instruktion och arbetsordning för tekniska nämnden fastställdes av kommunalfullmäktige den 1 oktober 1958 § 64 med bl. a. följande ordalydelse: a/ Alla ärenden, som berör gator och vägar, allmänna platser och planteringar, avlopp och vattenförsörjning samt gatubelysning handläggs av nämnden. b/ Nämnden utreder och framkommer med förslag i under a/ nämnda ärenden efter eget beslut samt i ärenden, som av kommunalfullmäktige, kommunalnämnd och hälsovårdsnämnd hänskjutits till nämnden. c/ Nämnden handhar utförandet av kommunala arbetsobjekt som innefattas i mom. A varom kommunalfullmäktige fattat beslut och anvisat medel för d/ Nämnden handhar drift och underhåll av kommunal anläggning för avlopp och vattenförsörjning samt gator och allmänna platser och äger därför anställa erforderlig personal inom ramen av i stat upptagna belopp. Nämndens sista sammanträde hölls den 27 december 1973 i och med Veberöds storkommuns uppgång i kommunblock Lunds kommun som bildades den 1/1 1974.

Placering

48

Länkar

Det finns inga länkar