Arkivbildare: Veberöds storkommun. Simbadsstyrelsen

Grunduppgifter

Veberöds storkommun. Simbadsstyrelsen
Friluftsbad Friluftsbadsstyrelsen
681
1950 - 1955
Veberöd
  • 128100028 Veberöds kommun 1863-1973
VEBERÖDS STORKOMMUN. SIMBADSSTYRELSEN Byggandet av ett simbad/ friluftsbad i Veberöd var en segdragen affär. Redan den 23 oktober 1943 erhöll ”kommittén för utredning om anordnandet av friluftsbad” ett anslag på 200 kr av fullmäktige. Ytterligare 400 kr fick kommittén sig tilldelat på kommunalfullmäktiges sammanträde den 22 april 1944 § 6 för ”att fortsätta sin utredning och till ett senare sammanträde inkomma med plan och kostnadsberäkning”. På kommunalfullmäktiges sammanträde den 31 oktober 1948 § 14 avlöstes kommittén av en simbadsstyrelse på sex personer, ”som hade att förvalta de till simbadet anslagna kronor 15,000:-”. Utredningen fortsatte under den nya styrelsen, och i en skrivelse från början av 1950-talet konstaterades att ”man stött på många svårigheter, då det gällt att realisera planen. Ett förslag framkom att anlägga badet utom samhället vid en bäck och ett annat vid den lilla Klingvallsån. Båda strandade emellertid på, att vattnet var mindre lämpligt som badvatten. Då framkom förslaget att använda grundvatten med reningsanläggning. I så fall kunde badet anläggas på den därför lämpligaste platsen inom samhället”. I december 1955 inkom simbadsstyrelsen till kommunalnämnden med ett förslag till ”en simbadsanläggning avsedd att uppföras på det markområde som kommunen härför inköpt ”. Detta förslag rann dock ut i sanden, varefter frågan om uppförande av ett friluftsbad/ simbad i Veberöd blev vilande till den 1 juni 1960, då kommunalfullmäktige gav kommunalnämnden i uppdrag att ”taga initiativ till att frågan om byggandet av ett friluftsbad ånyo upptages och utredes”. Kommunalnämnden beslutade den 5.7.1960 att uppmana fullmäktige tillsätta en kommitté för att utreda frågan, vilket också gjordes. 12.9.1961 begärde Friluftsbadkommitténs anslag för införskaffande av ritningar på en badanläggning. 7.12.1961 hade man kommit så långt att kommittén kom in med ett kostnadsförslag på 262.000 kr. Kommittén begärde att få uppföra badet under år 1962. 2.1. 1963 beslutade kommunalnämnden att tillstyrka friluftsbadskommitténs framställning och föreslog att kommittén även skulle utgöra byggnadskommitté. 13.2.1963 hade kostnaden för badet stigit till 340.000:-. 8.12.1964 hade entreprenaden kommit så långt att man kunde fatta beslut om priserna för badets begagnande 1965. Det beslutade även om att tillsätta en friluftsbadstyrelse för tiden 1965-67. Den 24.2.1965 inkom friluftsbadkommittén med sin slutredogörelse som visade på en slutlig kostnad för badet på 412.659:01. Från Statens fritidsfond hade bekommits 40.000:-. Utomhusbadet i Veberöd kunde till slut, efter över tjugo års utredande och projekterande, invigas till badsäsongen sommaren 1965. En friluftsbadsstyrelse tillsattes för att driva badet.

Placering

1

Länkar

Det finns inga länkar