Arkivbildare: Veberöds kommun. Luftskyddsnämnden

Grunduppgifter

Veberöds kommun. Luftskyddsnämnden
Luftskyddskommittén 1940-1942
650
1940 - 1944
Veberöd
  • 128100028 Veberöds kommun 1863-1973
VEBERÖDS KOMMUN. LUFTSKYDDSNÄMNDEN Under 1930-talet utvecklades länders flygvapen till att bli ett mycket effektivt och dödsbringande vapen i krig. I takt med flygvapnets utveckling behövde även luftförsvaret förstärkas och utvecklas. I Sveriges kommuner tillsattes särskilda luftskyddsnämnder med ansvar att skydda sina medborgare vid flygattacker mot städer och samhällen. Veberöds luftskyddsnämnd var verksam 1940-1944 och hade som uppgift att försvåra eller begränsa verkningarna av anfall från luften. Enligt luftskyddslagen, SFS 1937:504, som trädde i kraft den 1 juli 1937 skulle landet delas in i luftskyddsområden. Dessa leddes av en luftskyddschef, som i regel var ortens polischef om inte länsstyrelsen bestämt annorlunda. För att följa luftskyddets planläggning och tillvarata kommunens intresse hade varje kommun rätt att tillsätta en särskild luftskyddsnämnd som antingen kunde sammanträda med länsstyrelsen eller luftskyddschefen. Nämnden skulle bestå av tre till fem personer. Under år 1944 ersattes luftskyddslagen av en civilförsvarslag, SFS 1944:536, vilket innebar att luftskyddsnämnden ersattes av civilförsvarsnämnden. (Se Veberöds kommun. Civilförsvarsnämnden).

Placering

1

Länkar

Det finns inga länkar