Arkivbildare: Veberöds kommun. Livsmedelsnämnden

Grunduppgifter

Veberöds kommun. Livsmedelsnämnden
649
1917 - 1918
Veberöd
  • 128100028 Veberöds kommun 1863-1973
VEBERÖDS KOMMUN. LIVSMEDELSNÄMNDEN Under krigsåren 1914-1918 så inrättade man styrelser och nämnder för att kontrollera och styra livsmedelstillverkning och ransonering. Det var också dessa organ som skötte ransoneringen och utdelning av ransoneringskort. Under 1:a världskriget var socker den första varan som ransonerades. Livsmedelsnämnden var kommunal medan livsmedelsstyrelsen var statlig och dess arkiv förvaras på Landsarkivet i Lund. På kommunalstämma i Veberöd den 19 februari 1916 inrättades en livsmedelsnämnd i kommunen: ” § 1 På grund af skrifvelse från Kungl. Maj:ts befallningshafvande i länet med begäran om tillsättande af en lifsmedelsnämnd beslöts först att denna skulle bestå af fem ledamöter… Dessutom beslöts att till rörelsekapital åt nämnden ställa ett belopp af högst åttahundra kronor, samt att de personer, som hade under och högst 1200 kronors inkomst per år först skulle tillgodoses.” Kommunalstämman den 28 januari 1917 utsåg kommunalnämnden att även utgöra en s k brödnämnd för distribution av bröd till behövande i kommunen. På kommunalstämma den 25 februari 1917 beslöts att livsmedelsnämnden fick ytterligare 800 kr som lån att användas till inköp af fläsk för nedsaltning och rökning. På kommunalstämma den 16 juni 1918 erhöll livsmedelsnämnden i uppdrag att handha förvaltningen av kommunens "dyrtidsmedel" (§ 3). Veberöds livsmedelsnämnd lades ner under 1919. Sista noteringen i stämmoprotokollen är från den 2 februari 1919 § 2: ”Som härvarande lifsmedelsnämnd in corpore* begärdt sitt entledigande från sin befattning den 1 nästa februari hade kommunalstämma blifvit utlyst till idag för anställande af nytt val. Inför utsikten att lifsmedelsnämndens funktion snart blefve överflödig beslöts först att endast 2 ledamöter skulle väljas.” * in corpore = samfällt

Placering

2

Länkar

Det finns inga länkar