Arkivbildare: Veberöds municipalsamhälle. Gatu- och kloaknämnden

Grunduppgifter

Veberöds municipalsamhälle. Gatu- och kloaknämnden
633
1945 - 1957
Veberöd
  • 128100028 Veberöds kommun 1863-1973
VEBERÖDS MUNICIPALSAMHÄLLE. GATU- OCH KLOAKNÄMNDEN Nämnden bildades vid ett sammanträde med Veberöds municipalfullmäktige den 17 juli 1945, § 8. Detta med anledning av planerade större kloakarbeten i samhället. Nämnden bestod av tre ledamöter och tre suppleanter. Municipalfullmäktige beslutade också på samma sammanträde den 17 juli 1945, § 9, att municipalnämnden, hälsovårdsnämnden, samt ledamöterna i Veberöds municipalsamhälles gatu- och kloaknämnd skulle upprätta förslag till instruktion för den nyinrättade gatu- och kloaknämnden. Detta skedde på ett sammanträde den 30 augusti 1945 då följande förslag till instruktion för gatu- och kloaknämnden utarbetades: Nämnden åligger: A. Beträffande gatuväsendet att handhava förvaltningen av gator och torg och innebär detta såväl tillsyn och underhåll som ock utförandet av de förbättringar, vartill medel anvisats, samt nyanläggningar efter av municipalfullmäktige i varje särskilt fall fattat beslut, att ansvara för den renhållning av gator och torg, som åligger municipalsamhället såsom fastighetsägare, häri jämväl inbegripit bortforsling av snö samt vid halka sandning av gångbanorna, att ombesörja utförande av municipalsamhället åliggande väghållning. B. Beträffande kloakväsendet att handhava förvaltningen av kloak- och avloppsledningsväsendet och innebär detta såväl tillsyn och underhåll som och utförandet av de omläggningar, vartill medel anvisats, samt nyanläggningar efter av municipalfullmäktige i varje särskilt fall fattat beslut, att uppgöra plan för municipalsamhällets avvattning och på särskild karta låta inrita alla befintliga och efter hand nybyggda avloppsledningar med angivande av läge, storlek och djup, att ombesörja rensning av municipalsamhällets kloakbrunnar med lämpliga tidsintervaller samt bortforsling av avskrädet, att pröva ansökningar om anslutning från fastigheter till kloaknätet och att öva nödig tillsyn vid tillkopplingar till nätet samt att antaga entreprenörer för utförandet av tillkopplingar, C. Beträffande parkväsendet att handhava tillsynen av parker, allmänna platser samt fritidsområden, däri inbegripet tillsyn och underhåll samt förbättringar i den mån medel anvisats därtill samt nyanläggningar efter ev municipalfullmäktige i varje särskilt fall fattat beslut. D. I övrigt att före den 1 september varje år till municipalnämnden ingiva förslag till utgifts- ocvh inkomststat för nästkommande år, att, då fråga är om nyanläggningar, omläggningar eller andra utgifter, som ej inrymmes i ovannämnda statförslag, i varje särskilt fall göra framställning till municipalfullmäktige om anvisande av medel och därvid i erforderlig utsträckning inlämna såväl arbetsprogram som kostnadsförslag, att hålla municipalsamhällets av nämnden förvaltade inventarier och materialer försäkrade för brand, ansvar och andra saker på ett betryggande och ekonomiskt sätt. Förslaget antogs av municipalfullmäktige på dess sammanträde den 13 nov. 1945, § 13.

Placering

7

Länkar

Det finns inga länkar