Arkivbildare: Veberöds municipalsamhälle. Byggnadsnämnden

Grunduppgifter

Veberöds municipalsamhälle. Byggnadsnämnden
632
1919 - 1957
Veberöd
  • 128100028 Veberöds kommun 1863-1973
VEBERÖDS MUNICIPALSAMHÄLLE. BYGGNADSNÄMNDEN Genom lag 27/5 1898 fick förordningen om kommunalstyrelse på landet från 1862 ett tillägg om municipalsamhälle, gällande från 1900. Municipalsamhälle var en del av en kommun eller intill varandra liggande kommuner där på grund av tätbebyggelse Kunglig Maj:t föreskrivit att man skulle tillämpa ordningsstadga, brandstadga, byggnadsstadga och hälsovårdsstadga för städerna. Municipalsamhälle utgjorde inte egen kommun men styrde sig ändå självt i många avseenden genom municipalstämma. Municipalsamhällen med över 1 500 invånare hade municipalfullmäktige som beslutande och municipalnämnd som verkställande organ. Dalbys invånarantal uppfyllde dessa förutsättningar från 1942. I fråga om rösträtt ingick samhället i sockenkommunen (landskommunen). 1907 kom en stadsplanelag för att bättre reglera byggandet i städer. Stadsplanelagen 1931:142 och byggnadsstadgan 1931:364 gällde från 1932 och innehöll krav på att städer och stadsliknande samhällen skulle ha en byggnadsnämnd. På landsbygden var byggandet fritt till mitten av 1900-talet, men där byggnadsplan eller utomplanebestämmelser fastställts av länsstyrelsen, skulle byggnadsverksamheten skötas av en byggnadsnämnd på i regel tre personer, varav länsstyrelsen utsåg en och kommunalfullmäktige två. I stället för byggnadsnämnd kunde en särskild person förordnad av länsstyrelsen utses att ha överinseende över verksamheten. I regel kallades denne person bostadsinspektör. Enligt Byggnadslagen 1947:385 och byggnadsstadgan 30/6 1947, som trädde i kraft 1948, skulle byggnadsnämnd finnas i varje kommun, om inte länsstyrelsen medgav undantag, vilket kunde ske längst t o m 1951. För mer begränsade områden kunde byggnadsnämnds uppgifter helt eller delvis fullgöras av en byggnadsinspektör eller av kommunalnämnd. Byggnadsnämnden i Veberöds municipalsamhälle tillsattes redan 1919 och verkade fram till 1957, varefter Veberöds storkommuns byggnadsnämnd tog över ansvaret.

Placering

25

Länkar

Det finns inga länkar